direct naar inhoud van Artikel 10 Natuur
Plan: Hooghalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1731.Hooghalen-ONT1

Artikel 10 Natuur

Link naar de toelichting op de bestemming "Natuur".

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
 • b. behoud, herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden;
 • c. verharde en onverharde paden;
 • d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • e. extensief recreatief medegebruik;
 • f. bos.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarvan de bouwhoogte ten hoogste 3 m mag bedragen.

10.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:
  • 1. het ontginnen, afgraven, verlagen, ophogen of egaliseren van de bodem;
  • 2. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
  • 3. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van waterlopen, sloten en greppels;
  • 4. het verlagen van de waterstand anders dan door sloten/greppels of drainage met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
  • 5. het vellen of rooien van bos en/of het verwijderen van houtopstanden;
  • 6. het verwijderen van natuur- en landschapselementen;
  • 7. het verwijderen van perceelsindelingen, paden en onverharde wegen;
  • 8. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden en parkeergelegenheden alsmede het aanbrengen van oppervlakteverhardingen.
 • b. De onder a bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:
  • 1. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
  • 2. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
  • 3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
 • c. De onder a bedoelde vergunning mag niet worden verleend indien hierdoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in de bestemmingsomschrijving genoemde waarden.