direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Hooghalen
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1731.Hooghalen-ONT1

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

Link naar de toelichting op de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied".

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. infrastructurele voorzieningen met een functie hoofdzakelijk voor bestemmingsverkeer;
 • b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Bouwwerken

Ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom' mogen geen gebouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd.

16.2.2 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. garageboxen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • b. de bouwhoogte van een garagebox zal ten hoogste 3 m bedragen.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lantaarnpalen zal ten hoogste 10 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen zal ten hoogste 5 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, anders dan rechtstreeks ten dienste van geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 3 m bedragen.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.

16.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen waarmee mag worden afgeweken van:

 • het bepaalde in lid 16.2.1 voor de bouw van (delen van) gebouwen en andere bouwwerken indien is aangetoond dat dit het behoud van de monumentale boom niet in gevaar brengt en de landschappelijke waarde van de boom niet aantast.
16.5 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen het bedrijfsmatig gebruik van garageboxen.