direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - Verblijf
Bestemmingsplan Driel
bestemmingsplan

Artikel 11 Verkeer - Verblijf

11.1 bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeersfunctie;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. verblijfsvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. hondenuitlaatplaatsen;
 • f. evenementen;
 • g. autoboxen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer -autobox';
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. straatmeubilair;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. beeldende kunstwerken;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. geluidswerende voorzieningen;
 • n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

één en ander met bijbehorende voorzieningen.

11.2 bouwregels
11.2.1

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze bestemming, alsmede gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, met dien verstande dat voor gebouwen van openbaar nut, zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie, geldt dat de bebouwde oppervlakte niet meer mag bedragen dan 15 m2 en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;

11.2.2

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer -autobox' gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van autoboxen mag maximaal 3 m bedragen;
 • b. de breedte van iedere autobox bedraagt maximaal 4 m.
11.2.3

De bouwwerken, geen gebouwen zijnde dienen aan het volgende te voldoen:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de verkeersgeleiding en wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m, met uitzondering van de bestaande telecommunicatiemast. Hiervoor geldt de bouwhoogte op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan als maximum.
11.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 11.2.1 teneinde het oprichten van gebouwen ten behoeve van grotere nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

 • a. de bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2.
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • c. de ontheffing mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
 • d. de ontheffing leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving.
11.4 specifieke gebruiksregels
11.4.1

Autoboxen zijn uitsluitend bestemd voor de stalling van voertuigen en berging als medegebruik, met de bijbehorende voorzieningen.

11.4.2

Speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen hebben een maximale oppervlakte van 50 m².

11.4.3

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

 • a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
 • b. er dient sprake te zijn van een evenement in de vorm van een voor publiek bestemde uitvoering/ verrichting van vermaak, op het gebied van sport, muziek of op sociaal-cultureel vlak;
 • c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen, met dien verstande dat hiervan ontheffing kan worden verleend als opgenomen in artikel 19.3.
11.5 ontheffing van de gebruiksregels
11.5.1

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 11.1 teneinde kiosken toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de goothoogte bedraagt niet meer dan 2,5 m;
 • b. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
 • c. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 20 m² per gebouw;
 • d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
 • e. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.
11.5.2

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 11.4.2 teneinde speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen met een oppervlakte groter dan 50 m² toe te staan:

 • a. de verkeersveiligheid niet in het gedrang mag komen;
 • b. een onevenredige toename van de aantasting van het woon- en leefklimaat niet is toegestaan.