direct naar inhoud van Artikel 16 Waterstaat - Waterlopen (dubbelbestemming)
Bestemmingsplan Driel
bestemmingsplan

Artikel 16 Waterstaat - Waterlopen (dubbelbestemming)

16.1 bestemmingsomschrijving

De voor Waterstaat - Waterlopen (dubbelbestemming) aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en onderhoud van een watergang.

16.2 bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, die ten dienste staan van deze bestemming.

16.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in 16.2 teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende hoofdbestemming toe te staan, mits hierbij uit hoofde van de bescherming van de watergang geen bezwaar bestaat; dienaangaande wordt voor de verlening van de bouwvergunning door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de betrokken beheerder van de watergang.