direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan Peel en Maas
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1894.BPL0176-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan

Het bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Peel en Maas met identificatienummer NL.IMRO.1894.BPL0176-VG01 van de gemeente Peel en Maas.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de daarbij behorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Nota parkeernormen

Nota Parkeernormen Peel en maas 2018 vastgesteld op 3 juli 2018 en in werking getreden op 3 juli 2018.

Artikel 2 Toepassingsgebied

2.1 Herziening bestemmingsplannen

De in dit bestemmingsplan opgenomen regels herzien de regels in de bestemmingsplannen zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de regels, op de wijze zoals aangegeven in artikel 2.2.

2.2 Herziening regels

In de navolgende artikelen in de regels van de daarbij genoemde bestemmingsplannen worden de regels als volgt gewijzigd:

 • a. in het bestemmingsplan 'Buitengebied Peel en Maas' wordt binnen de bestemming 'Sport' de bouwhoogte voor lichtmasten genoemd in artikel 23.2.5 onder de leden 3 en 5 gewijzigd in maximaal 18 meter.
 • b. in het bestemmingsplan 'Kern Maasbree' wordt binnen de bestemming 'Sport' de bouwhoogte voor lichtmasten genoemd in artikel 14.2.2 onder a lid 2 gewijzigd in maximaal 18 meter.
 • c. in het bestemmingsplan 'Kern Maasbree' wordt binnen de bestemming 'Gemengd' aan artikel 8.2.1 onder e de volgende zinsnede toegevoegd: en de maximale bouwhoogte mag niet meer dan 15 meter bedragen.
 • d. in het bestemmingsplan 'Kern Meijel' wordt binnen de bestemming 'Sport' de bouwhoogte voor lichtmasten genoemd in artikel 14.2.2 onder a lid 2 gewijzigd in maximaal 18 meter.
 • e. in het bestemmingsplan 'Kern Baarlo' wordt binnen de bestemming 'Sport' de bouwhoogte voor lichtmasten genoemd in artikel 13.2.2 onder a lid 2 gewijzigd in maximaal 18 meter.
 • f. in het bestemmingsplan 'Kern Baarlo' wordt binnen de bestemmingen 'Gemengd 1' en 'Gemengd 2' aan de artikelen 8.2.1 onder e en 9.2.1 onder e de volgende zinsnede toegevoegd: en de bouwhoogte mag niet meer dan 15 meter bedragen.
 • g. in het bestemmingsplan 'Dubbelkern Helden-Panningen' wordt binnen de bestemming 'Sport' de bouwhoogte voor lichtmasten genoemd in artikel 19.2.2 onder a lid 2 gewijzigd in maximaal 18 meter.
 • h. in het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen' vervalt binnen de bestemming 'Sport' onder artikel 13.1 onder d het middelvoorschrift wattenbakken.
 • i. de regels inzake parkeernormen van de bestemmingsplannen zoals opgenomen in Bijlage 1 bij de regels, worden verwijderd en vervangen, en voor zover nog niet aanwezig aangevuld, door de regels zoals opgenomen in artikel 4.
 • j. de in dit plan opgenomen regels gelden in aanvulling op de regels van de in Bijlage 1 opgenomen bestemmingsplannen en laten de overige regels in de betreffende bestemmingsplannen ongewijzigd.
 • k. Sub i is niet van toepassing indien aan de volgende vereisten is voldaan:
  • 1. In een bestemmingsplan als bedoeld in Bijlage 1 is een regeling inzake parkeernormen opgenomen, en
  • 2. de parkeernormen als bedoeld onder 1 betreffen lagere parkeernormen dan de regeling in artikel 4.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplaan waaraanuitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 4 Overige regels

4.1 Parkeerregels
4.1.1 Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde parkeernormen, tenzij er een ontheffing is verleend op grond van hoofdstuk 4 van de nota parkeernormen.

4.1.2 Specifieke parkeerregels bij bouwplannen

Een bouwplan dient te voorzien in voldoende parkeermogelijkheden. De parkeerbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de nota parkeernormen. Indien deze nota gedurende de planperiode wijzigt of wordt vervangen, geldt de gewijzigde c.q. de vervangende nota.

4.1.3 Specifieke parkeerregels bij gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet voor wat betreft de toename in de parkeerbehoefte worden voorzien in voldoende parkeermogelijkheden. De parkeerbehoefte wordt bepaald op de wijze zoals beschreven in de Nota parkeernormen. Indien deze nota gedurende de planperiode wijzigt of wordt vervangen, geldt de gewijzigde c.q. de vervangende nota.

4.1.4 Specifieke gebruiksregels

Ruimte(n) voor het parkeren van voertuigen, voor zover de aanwezigheid van deze ruimte(n) krachtens deze parkeerregels is geƫist, dient te allen tijde voor dit doel beschikbaar te blijven. Ander gebruik wordt aangemerkt als strijdig gebruik.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd is met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehald als: Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Peel en Maas'.