direct naar inhoud van Regels
Plan: Woning Constantsteeg Eijsden
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1903.WPLKOM10004-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het wijzigingsplan 'Woning Constantsteeg Eijsden' met identificatienummer NL.IMRO.1903.WPLKOM10004-VG01 van de gemeente Eijsden-Margraten.

1.2 wijzigingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassingsverklaring

2.1 Toepassingsverklaring verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan 'Eijsden' van de gemeente Eijsden-Margraten, zoals vastgesteld op 23 april 2013, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig wijzigingsplan.

2.2 Toepassingsverklaring regels

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan 'Eijsden' van de gemeente Eijsden-Margraten, zoals vastgesteld op 23 april 2013, van toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 3 Overige regels

3.1 Parkeren
  • a. Een bouwwerk, waarvan behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd of gebruikt wanneer op het bouwperceel niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en deze in stand wordt gehouden.
  • b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid.
  • c. Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde sub a indien in de omgeving in voldoende parkeergelegenheid kan worden voorzien.
  • d. Het bevoegd gezag is bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bepaalde sub a om toe toe staan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het wijzigingsplan 'Woning Constantsteeg Eijsden'.