direct naar inhoud van Regels
Plan: Tussenweg 5-7, Middenmeer
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1911.BPAgriportwp0001-va01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

Artikel 1 van het bestemmingsplan is van overeenkomstige toepassing met inachtneming van de volgende wijzigingen en toevoegingen:

1.1 plan

het wijzigingsplan Tussenweg 5-7, Middenmeer met identificatienummer NL.IMRO.1911.BPAgriportwp0001-va01 van de gemeente Hollands Kroon.

1.2 bestemmingsplan

het bestemmingsplan "Uitbreiding Agriport A7 grootschalige glastuinbouw” met identificatienummer NL.IMRO.0463.Agriport-0401, vastgesteld door de raad van de gemeente Wieringermeer op 28 januari 2010.

1.3 verbeelding

de verbeelding, met nummer NL.IMRO.1911.BPAgriportwp0001-va01 deel uitmakend van het wijzigingsplan, waarop de bestemmingen en aanduidingen van de gronden die in het plangebied zijn gelegen zijn aangegeven.

1.4 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

Artikel 2 Wijze van meten

Artikel 2 van het bestemmingsplan is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch - Glastuinbouw

Artikel 3 van het bestemmingsplan is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan is van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
4.1.1 Algemeen

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
4.1.2 Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

4.1.3 Uitzondering

Lid 4.1.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

4.2 Overgangsrecht gebruik

Artikel 11.2 van het bestemmingsplan is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:


Regels van het wijzigingsplan Tussenweg 5-7, Middenmeer.