Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Paraplubestemmingsplan wonen en parkeren
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1961.BPWoonenparkeren-VA01

Toelichting

hoofdstuk 1 Inleiding
1.1 Aanleiding en doel
Het voorliggende paraplubestemmingsplan heeft betrekking op twee aspecten: wonen en parkeren. Het doel is om voor het gehele gemeentelijk grondgebied in één keer op een goede en eenduidige manier te beschikken over een toetsingskader, voor wonen en parkeren.
 
Wonen
In de geldende bestemmingsplannen zijn verschillende begrippen met betrekking tot ‘wonen’ opgenomen. Dat houdt in dat er uiteenlopende en ook ruime mogelijkheden zijn voor verschillende woonvormen. De gemeente Vijfheerenlanden wil nu meer regie krijgen op mogelijke woonvormen welke een ruimtelijke uitstraling hebben die niet altijd past in de omgeving. Met het voorliggende paraplubestemmingsplan wordt een eenduidige regeling voor wonen in relatie tot mogelijke woonvormen vastgesteld.
 
Parkeren
Met ingang van 29 november 2014 is het door een wetswijziging niet meer mogelijk om stedenbouwkundige voorschriften, zoals parkeervoorschriften, op te nemen in de gemeentelijke bouwverordening. Dit betekent dat in bestemmingsplannen en beheersverordeningen die na 29 november 2014 zijn vastgesteld niet meer verwezen kan worden naar de parkeervoorschriften uit de bouwverordening.
Om dit op te lossen zal in het bestemmingsplan of beheersverordening hiervoor een aparte regeling moet worden opgenomen. Ontbreekt deze regeling, dan is het niet mogelijk om een aanvraag omgevingsvergunning aan de parkeernormen van de gemeente te toetsen.
 
Het voorliggende paraplubestemmingsplan heeft mede tot doel om het parkeerbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden van toepassing te laten zijn op alle ruimtelijke plannen die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden.
Hierbij doet zich de bijzonderheid voor dat ten gevolge van de Wet algemene regels herindeling twee jaar na de fusering van de gemeenten Zederik, Leerdam en Zederik het parkeerbeleid van deze oud gemeenten per 1-1-2021 is te komen vervallen. Er is per abuis geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de geldigheid van het parkeerbeleid te verlengen door het parkeerbeleid opnieuw geldig te laten verklaren door de gemeenteraad in een zogenaamd verlengingsbesluit. Dit betekent dat de gemeente Vijfheerenlanden momenteel niet beschikt over geldend parkeerbeleid. De gemeente Vijfheerenlanden is voornemens om het nieuw parkeerbeleid vast te stellen. Vooruitlopend daarop wordt het voorliggende parapluplan vastgesteld, waarin de actuele CROW kencijfers het toetsingskader zullen vormen. Op het moment dat het geharmoniseerde en geactualiseerde beleid van kracht is, zal dat het toetsingskader zijn.
 
Parapluplan
Het onderhavige bestemmingsplan is een partiële herziening die aanvullend/corrigerend werkt op de geldende bestemmingsplannen.
 
1.2 Ligging en begrenzing
Voorliggend paraplubestemmingsplan omvat het gehele grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden.
 
Gemeente Vijfheerenlanden (bron: Wikipedia)
 
1.3 Geldende bestemmingsplannen
De geldende bestemmingsplannen blijven van kracht, met dien verstande dat aan de regels van die bestemmingsplannen, regels en begripsbepalingen met betrekking tot wonen en parkeren worden toegevoegd via voorliggend paraplubestemmingsplan. In die plannen waar al regels/begripsbepalingen zijn opgenomen met betrekking tot wonen en parkeren komt die regeling te vervallen en daarvoor treedt de regeling uit het voorliggende plan in de plaats.
 
Het betreft de volgende begrippen:
  • Wonen
  • Huishouden
  • Woning of wooneenheid
  • Kamergewijze verhuur
  • Onzelfstandige woonruimte 
Daarnaast worden regels omtrent het parkeren opgenomen in het voorliggende paraplubestemmingsplan.
 
1.4 Werkwijze en opzet van toelichting
Na de inleiding volgt in hoofdstuk 2 de planbeschrijving. Hoofdstuk 3 omvat de Juridische planopzet. In hoofdstuk 4 komen de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid aan de orde. Tot slot wordt in het vijfde en laatste hoofdstuk ingegaan op de procedure.
 
De toelichting van dit bestemmingsplan kent hiermee een andere opzet dan gebruikelijk. Aspecten zoals het beleidskader en de uitvoerbaarheid met betrekking tot milieuaspecten zijn niet van toepassing op dit plan en komen dan ook niet ter sprake.
 
hoofdstuk 2 Planbeschrijving
 
2.1 Wonen
De gemeente Vijfheerenlanden wil meer regie krijgen op mogelijke woonvormen welke een ruimtelijke uitstraling hebben die niet altijd past in de omgeving, zoals bijvoorbeeld kamerverhuur. In de geldende bestemmingsplannen zijn verschillende begrippen met betrekking tot dit aspect opgenomen. Daaruit volgen soms ook ruime mogelijkheden voor de verschillende woonvormen. Met dit parapluplan wordt een eenduidige regeling voor dit onderwerp opgenomen over de hele gemeente, aanvullend/corrigerend op de vigerende bestemmingsplannen.
 
2.2 Parkeren
Op dit moment beschikt de gemeente Vijfheerenlanden niet over geldend parkeerbeleid. Tot de vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid wordt in de vorm van dit paraplubestemmingsplan voorzien in een oplossing. De actuele CROW-kencijfers vormen het toetsingskader totdat de beleidsregels omtrent parkeren worden gewijzigd. Op dit moment zijn de meest actuele CROW-kencijfers vervat in publicatie 381 ‘Toekomstbestendig parkeren. Van parkeerkencijfers naar parkeernormen’. In de bijlagen bij toelichting bijlage 1 ‘Parkeernormering’ is op basis van de meest actuele CROW publicatie een overzicht opgesteld van de gemiddelde parkeernorm per functie.
 
Aanpak
De gemeente gaat stappen ondernemen om te komen tot een harmonisatie van het gemeentelijke parkeerbeleid. Dat resulteert te zijner tijd in nieuw gemeentelijk parkeerbeleid. In het voorliggende parapluplan wordt hiermee rekening gehouden, door een dynamische verwijzing op te nemen in de regels bij dit plan.
 
hoofdstuk 3 Juridische planopzet
 
3.1 Wonen
In voorliggend plan worden begripsbepalingen opgenomen met de gewenste definiëring voor de begrippen 'huishouden', 'wonen' en 'woning of wooneenheid'. Deze begrippen gaan gelden voor alle onderliggende plannen en werken aanvullend op de onderliggende plannen waar deze begrippen niet voorkomen, of werken corrigerend waar in de onderliggende plannen al definities zijn opgenomen voor deze begrippen en waar deze nieuwe begripsbepalingen anders zijn. In de onderliggende plannen waar de begripsbepalingen hetzelfde zijn treden de nieuwe bepalingen ook in werking, maar verandert er niets.
 
Door de begrippen 'wonen', 'huishouden' en 'woning of wooneenheid' in de geldende bestemmingsplannen aan te passen, is het niet meer zonder meer mogelijk om, binnen bestemmingen waar gebruik voor wonen is toegestaan, diverse mogelijke woonvormen te beginnen. Een woning of een wooneenheid wordt daarbij in de nieuwe regeling toegesneden op het gebruik ervan door één huishouden. Wat onder het begrip 'huishouden' valt is heel divers: twee volwassenen met een of meerdere kinderen is een huishouden, maar ook eenoudergezinnen zijn een huishouden en het éénpersoonshuishouden is in opkomst. Een huishouden kan ook bestaan uit, bijvoorbeeld, drie volwassenen waarbij er op zich geen familiaire relatie noodzakelijk is tussen deze personen (de 'derde' hoeft geen kind van de andere twee te zijn om toch een huishouden te zijn). Een in bestemmingsplannen veel gebruikt begrip voor huishouden is: "één, of meerdere personen, die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke verbondenheid gericht op een duurzaam samenzijn". Bij, bijvoorbeeld, woonvormen ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten kan sprake zijn van meerdere huishoudens met bijkomende ruimtelijke effecten, die niet altijd passen in de omgeving. Grip daarop is gewenst en daarom is dat met voorliggend plan niet meer rechtstreeks toegestaan in een woning of wooneenheid.
Woonvormen waarbij sprake is van meerdere huishoudens in het pand kunnen echter wel gewenst zijn en vanuit ruimtelijk perspectief voldoende passen op de locatie in relatie tot de belangen van anderen. Daarom wordt een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Er wordt daarbij een afweging gemaakt op ruimtelijk en maatschappelijk vlak. Belangen van omwonenden mogen niet onevenredig geschaad worden. Behalve de gebruikelijke ruimtelijke aspecten zoals de ontsluiting van het pand en het parkeren spelen bij dergelijke afwijkingsverzoeken ook aspecten een rol zoals privacy van eenieder en ook de wijze waarop het pand en de overige gronden erbij beoogd zijn te worden gebruikt.
 
Bestaande woonvormen die passend zijn binnen de geldende bestemmingsplannen kunnen uiteraard gewoon voortgezet worden. De begrippen welke via voorliggend plan over heel de gemeente gelijk getrokken worden zijn:
  1. huishouden: een huishouden bestaat uit één of meer personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Van een huishouden is slechts sprake indien er bloedverwantschap, huwelijksbinding of een daaraan in intensiteit en continuïteit gelijk te stellen mate van binding tussen de bewoners is;
  2. wonen: het gehuisvest zijn in een woning of wooneenheid conform de onderhavige begripsbepaling; 
  3. woning of wooneenheid: een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden;
  4. Kamergewijze verhuur: het bedrijfsmatig verhuren of aanbieden van onzelfstandige woonruimte/kamer voor bewoning;
  5. Onzelfstandige woonruimte: woonruimte die geen eigen toegang heeft en die niet door een huishouden of een student kan worden bewoond, zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen (keuken, douche en/of toilet) buiten die woonruimte.
Tevens is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor kamergewijze verhuur en/of woon (zorg) initiatieven met meerdere huishoudens. Daaraan worden eisen gesteld, waarbij ondermeer een ruimtelijke motivatie vereist is.
 
3.2 Parkeren
In voorliggend plan worden regels opgenomen om de beleidsregels in het kader van parkeren te verankeren. Het voorliggende bestemmingsplan bestaat uitsluitend uit regels en geen feitelijke bestemmingen. Hierbij is de gehele gemeente voorzien van de gebiedsaanduiding 'Overige zone - wonen en parkeren'.
 
De regeling is opgesplitst naar parkeerregels bij bouwplannen en bij gebruikswijzigingen. Hierbij wordt een verwijzing opgenomen naar het gemeentelijk parkeerbeleid. Indien er geen geldende beleidsregels omtrent parkeren zijn, gelden de actuele CROW kencijfers. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het bestemmingsplan 'Hoef en Haag' (vastgesteld d.d. 25 maart 2014). De parkeerregeling in dat bestemmingsplan blijft van kracht.
 
In de specifieke gebruiksregels is aangegeven dat de gronden slechts mogen worden bebouwd en gebruikt als voldoende parkeergelegenheid voor auto's en fietsen wordt gerealiseerd en in stand wordt gehouden. Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid indien voldaan wordt aan de parkeernormering o.b.v. de meest actuele CROW publicatie dan wel het gemeentelijk parkeerbeleid, danwel de opvolger daarvan, of aan de parkeernorm in het bestemmingsplan 'Hoef en Haag'. Het voorzien in voldoende parkeervoorzieningen is een voorwaardelijke verplichting. Dat betekent dat het niet alleen getoetst wordt op het moment dat een vergunning wordt verleend maar dat daarna ook voorzien moet worden in de juiste instandhouding van de voorzieningen. Dat is ook benoemd als strijdig gebruik.
 
Voorts zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen voor situaties waarin het voldoen aan de parkeerregels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, of als op andere wijze in de benodigde parkeer-en stallingsbehoefte wordt voorzien en er een financiële voorwaarde dient te worden gesteld, een en ander conform de parkeernormering o.b.v. de meest actuele CROW publicatie dan wel het gemeentelijk parkeerbeleid. Tevens kan het bevoegd gezag nog met een omgevingsvergunning afwijken als al op een andere wijze in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien. Daaraan kunnen financiële voorwaarden verbonden worden.
 
Tot slot zijn nadere eisen opgenomen ten aanzien van de maatvoering van de parkeervoorzieningen.
 
hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening in de plantoelichting inzicht te worden gegeven in de uitvoerbaarheid van het plan. Dit bestemmingsplan voorziet in het planologisch juridisch regelen van de begrippen rondom wonen in relatie tot mogelijke woonvormen en het juridisch borgen van de parkeerregeling(en) van de gemeente Vijfheerenlanden.
Voorliggend plan bevat derhalve geen nieuwe ontwikkelingen waardoor er geen effect is op aspecten als bodem, geur, ecologie, archeologie of milieutechnische effecten in het kader van het Bro. Ook vanuit financieel oogpunt zijn er geen consequenties: de uitvoerbaarheid van dit plan is niet in het geding.
hoofdstuk 5 Procedure
5.1 Algemeen
De regulering van het gemeentelijk parkeerbeleid en de mogelijke woonvormen binnen het grondgebied van de gemeente Vijfheerenlanden is een gemeentelijke aangelegenheid. De ruimtelijke impact van het onderhavige plan is gering en er is geen sprake van een ruimtelijke ontwikkeling. In het kader van het bestuurlijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is dit ontwerpplan voorgelegd aan onze overlegpartners. De reacties uit dit vooroverleg geven geen aanleiding tot wijziging van dit ontwerpplan.
 
Het paraplubestemmingsplan is conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken in ontwerp ter inzage gelegd. Hierbij is de mogelijkheid geboden voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan. Gedurende deze termijn zijn er twee zienswijzen ingediend, die in de bijlagen bij toelichting bijlage 2 ‘Nota beantwoording van zienswijzen’ zijn beantwoord. Ten opzichte van het ontwerpplan zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd, welke beschreven staan in de bijlagen bij toelichting bijlage 3 ‘Nota ambtshalve wijzigingen’. Na vaststelling door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking opnieuw 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid voor belanghebbenden beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 
5.2 Verslag zienswijzen
In de bijlagen bij toelichting bijlage 2 ‘Nota van beantwoording zienswijzen’ zijn de zienswijzen van een reactie voorzien; tevens is aangegeven of de zienswijze aanleiding geeft het paraplubestemmingsplan op onderdelen aan te passen.