direct naar inhoud van Regels
Plan: Facetbestemmingsplan gebouwd erfgoed
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1966.BPHHLerfgoed-VS01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Facetbestemmingsplan gebouwd erfgoed met identificatienummer NL.IMRO.1966.BPHHLerfgoed-VS01 van de gemeente Het Hogeland;

1.2 bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage;

1.3 bestaand:
 • a. het beeld, de karakteristiek, het gebruik en/of (onderdelen van) bouwwerken die op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig zijn en bouwwerken die op dat tijdstip in uitvoering zijn, dan wel kunnen worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning;
 • b. het onder a bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder mede begrepen het overgangsrecht van het bestemmingsplan of een andere planologische toestemming;
1.4 delen van gebouwen:

delen van gebouwen zoals schoorstenen, balkons, toegangsportalen, en gevelindeling; hieronder zijn niet begrepen dakgoten, kozijnen en plinten en dergelijke;

1.5 deskundige:
 • 1. de gemeentelijke monumentencommissie,
 • 2. een onafhankelijke deskundige op het gebied van cultuurhistorie, of
 • 3. een bij de gemeente werkzame deskundige op het gebied van cultuurhistorie die voldoet aan de kwaliteitscriteria uit de gemeentelijke Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht;
1.6 gewoon onderhoud en herstel:

activiteiten die gericht zijn op het behoud van een bouwwerk waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen;

1.7 karakteristieke gebouwen:

gebouwen die van cultuurhistorische waarde zijn op grond van karakteristieke hoofdvorm, architectuur, landschappelijke en/of stedenbouwkundige situering, bijdrage aan de herkenbaarheid van de omgeving, gaafheid of zeldzaamheid;

1.8 karakteristieke hoofdvorm:

ruimtelijke verschijningsvorm van een gebouw zoals die wordt bepaald door bouwmassa naar hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen, dakvorm, nokrichting, dakoverstekken, goothoogte, daklijsten en schoorstenen, erkers en balkons.

1.9 maatwerkmethode:

methode van overleg via keukentafelgesprekken met de initiatiefnemer, de gemeente en een deskundige, met als doel om op perceelsniveau overeenstemming te bereiken over de herinrichting van een bouwperceel;

1.10 slopen

het afbreken of weghalen van gebouwen of onderdelen van gebouwen.

1.11 voorziening:

bouwkundige of bouwtechnische maatregel aan een gebouw die strekt tot verbetering van de gebruiksfunctie, waaronder begrepen de daarbij noodzakelijke opheffing van gebreken aan de constructieve veiligheid.

Artikel 2 Van toepassingverklaring

Dit bestemmingsplan is een aanvulling op de bestemmingsplannen die gelden in binnen de verbeelding opgenomen gebieden. Het bepaalde in deze bestemmingsplannen blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van bepalingen de bepalingen van dit bestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

Dit facet bestemmingsplan is van toepassing op de bestemmingsplannen, zoals opgenomen in onderstaande tabel:

Naam plan   Identificatienummer   Vaststellingsdatum  
Bestemmingsplan Adorp   NL.IMRO.0053.BPAD2012BEHE1-VA01   12-03-2013  
Bestemmingsplan Bedrijventerrein Baflo   NL.IMRO.0053.BPBA2010BEHE1-VA02   23-10-2012  
Bestemmingsplan Baflo-Rasquert   NL.IMRO.0053.BPBA2012BEHE1-VA01   20-06-2013  
Bestemmingsplan Buitengebied Winsum   NL.IMRO.0053.BPBG2011BEHE1-VA02   20-06-2013  
Bestemmingsplan mijnbouwlocatie Rodewolt   NL.IMRO.0053.BPBG2011INBR1-VA01   22-05-2012  
Bestemmingsplan Baatjeborg, Schouwerzijlsterweg 13 te Winsum   NL.IMRO.0053.BPBG2011INBR2-VA01   08-05-2012  
Wierumerschouwsterweg 17 Adorp   NL.IMRO.0053.BPBU2010INBR1-VA01   24-01-2012  
Bestemmingsplan woningen aan de Kruisweg en de Oosterweg te Den Andel   NL.IMRO.0053.BPDA2011INBR1-VA01   21-02-2012  
Bestemmingsplan Den Andel   NL.IMRO.0053.BPDA2012BEHE1-VA01   20-06-2013  
Bestemmingsplan Sauwerd   NL.IMRO.0053.BPSA2011BEHE1-VA02   06-03-2012  
Tinallinge herziening   NL.IMRO.0053.BPTI2011BEHE-VA01   05-07-2011  
Bestemmingsplan Winsum - Dorp (Onderdendamsterweg 34)   NL.IMRO.0053.BPWI09BEHE2-VA01   08-12-2009  
Bestemmingsplan brandweerkazerne Winsum   NL.IMRO.0053.BPWI2009INBR3-VA02   08-12-2009  
Bestemmingsplan Winsum Dorp   NL.IMRO.0053.BPWI2010BEHE1-VA01   28-09-2010  
Bestemmingsplan Winsum - Onderdendamsterweg 33B (Vestiging Aldi)   NL.IMRO.0053.BPWI2010INBR1-VA01   25-11-2010  
Bestemmingsplan mijnbouwlocatie Ranum & voetbalveld   NL.IMRO.0053.BPWI2010INBR2-VA01   09-11-2010  
Bestemmingsplan Winsum Dorp, Onderdendamsterweg 44   NL.IMRO.0053.BPWI2011INBR1-VA01   21-06-2011  
Bestemmingsplan Winsum-Dorp, Obergum-Noord   NL.IMRO.0053.BPWI2011INBR2-VA01   27-09-2011  
Bestemmingsplan Adorp - Molen   NL.IMRO.0053.BPAD2013INBR1-VA01   04-02-2014  
Integraal Kindcentrum Baflo-Rasquert   NL.IMRO.0053.BPBA2015INBR1-VA01   14-06-2016  
Rasquert - Kievesterweg 4 (uitbreiding melkveehouderij)   NL.IMRO.0053.BPBG2014INBR1-VA02   01-07-2014  
Warfummerweg 10 Rasquert   NL.IMRO.0053.BPRA2017INBR1-VA01   29-05-2018  
Singelweg 20 Sauwerd   NL.IMRO.0053.BPSA2017INBR1-VA01   29-05-2018  
BPTI2018INBR1   NL.IMRO.0053.BPTI2018INBR1-VA01   17-07-2018  
Winsum Dorp, De Brake 2   NL.IMRO.0053.BPWI2013INBR1-VA02   07-01-2014  
Winsum Dorp, Winkelcentrum Obergon   NL.IMRO.0053.BPWI2014INBR1-VA01   06-11-2014  
Winsum-dorp, Munster (Fase 1)   NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR1-VA01   11-04-2017  
Winsum-Dorp, De Tirrel   NL.IMRO.0053.BPWI2016INBR2-VA01   24-04-2018  
Winsum-West, Sportlandschap   NL.IMRO.0053.BPWI2017INBR1-VA01   20-02-2018  
Veegplan Buitengebied Winsum   NL.IMRO.0053.Veegplan-VA01   14-12-2017  
Uitbreiding Heiploeg Zoutkamp   NL.IMRO.1966.BG2009herz11-VS01   27-02-2019  
Buitengebied   NL.IMRO.1966.BG2018-VS01   10-07-2019  
De Streekweg 16 te Den Andel   NL.IMRO.1966.BPDA2012BEHE1her01-VS01   22-05-2019  
Winsum Boogplein   NL.IMRO.00530000BPWI2015BEHE1-   01-08-2008  
Winsum Oost, fase 2   NL.IMRO.00530000BPWI2017BEHE1-   17-04-2008  

Dit bestemmingsplan is niet van toepassing op rijksmonumenten zoals bedoeld in de Erfgoedwet. Voor zover reeds een sloopvergunning noodzakelijk is op grond van de Wabo (art. 2.1 lid 1 sub h of 2.2 lid b) geeft dit plan slechts een aanvulling van toetsingseisen ter verlening van een omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Waarde - Ruimtelijke kwaliteit

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ruimtelijke kwaliteit' bestemde gebieden zijn mede bestemd voor het behoud van de bestaande ruimtelijke kwaliteiten waaronder wordt begrepen:

 • het aanwezige straat-, bebouwings- en/of landschapsbeeld ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebied';
 • de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarde en functie in het landschap van gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebouw' en 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij'.
3.2 Bouwregels

In afwijking van het bepaalde in de andere daar voorkomende bestemming(en) geldt voor het bouwen van gebouwen de volgende regel:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebouw' en 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij' dienen de bestaande goot- en bouwhoogten, de kapvorm, de nokrichting, de dakoverstekken, daklijsten, schoorstenen, erkers en balkons, de oppervlakte van het bouwwerk, de bestaande gevelindeling, de bestaande ligging, alsmede de karakteristieken van andere bouwwerken te worden gehandhaafd.
3.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. lid 3.2, sub a en toestaan dat de goot- of bouwhoogte, de kapvorm, de nokrichting, de dakoverstekken, daklijsten, schoorstenen, erkers en balkons, de oppervlakte, de gevelindeling en/of de ligging van de bouwwerken wordt gewijzigd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke verschijningsvorm van het bouwwerk, waarbij de verbouwingen of nieuwbouw in ieder geval moeten passen bij de architectuur en vormgeving van het bestaandebouwwerk en er rekening wordt gehouden met ligging en context van het bestaande gebouw of ander bouwwerk, geen gebouw zijnde.
3.4 Omgevingsvergunning voor het slopen van gebouwen en andere bouwwerken
3.4.1 Sloopverbod zonder vergunning
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebied' mogen gebouwen niet zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning gesloopt worden;
 • b. Ter plaatse van de aanduiding, 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebouw' mogen gebouwen en delen van gebouwen niet worden gesloopt zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning;
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij' mogen gebouwen en delen van gebouwen niet worden gesloopt zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning.
3.4.2 Voorwaarden vergunningverlening
a Karakteristiek gebied

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder a wordt voor gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebied' slechts verleend indien:

 • a. de sloop niet leidt tot achteruitgang van de kenmerkende waarden van een gebied, zodanig dat het stedenbouwkundig, dan wel landschappelijk beeld onevenredig wordt aangetast;
 • b. de aanvraag om vergunning is voorzien van:
  • 1. een door het college van Burgemeester en Wethouders goedgekeurd plan voor herinrichting van de locatie waaruit blijkt dat het kenmerkende stedenbouwkundige, dan wel landschappelijke beeld niet onevenredig wordt aangetast ;
  • 2. een schriftelijke verklaring en planning van de uitvoering waarmee de uitvoering van de sloop en de herinrichting van de locatie is vastgelegd.

Indien de regeling ten aanzien van 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebouw' of 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij ' van toepassing is, dan is deze regeling niet van toepassing.

b Karakteristiek gebouw
 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder b voor het slopen van (delen van) gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebouw' wordt slechts verleend indien:
  • 1. sprake is van een algemeen belang waarvoor (delen van) het gebouw moet wijken; of
  • 2. wordt aangetoond dat zinvol (her)gebruik van het gebouw overeenkomstig de geldende bestemming of een andere, uit een oogpunt van een goede fysieke leefomgeving, passende bestemming objectief gezien niet mogelijk is en het belang van de vergunningaanvrager bij sloop van het gebouw in redelijkheid dient te prevaleren boven het cultuurhistorisch belang bij behoud ervan.De aanvrager van een omgevingsvergunning dient daartoe een rapport van een onafhankelijke deskundige te overleggen, dat ingaat op:
   • de bouwkundige en gebruikstechnische staat van het gebouw;
   • de mate waarin het gebouw geschikt is of door het treffen van voorzieningen geschikt kan worden gemaakt voor zinvol (her)gebruik overeenkomstig de geldende bestemming of een andere, uit het oogpunt van een goede fysieke leefomgeving, passende bestemming; of
  • 3. de karakteristieken van het gebouw niet langer aanwezig zijn en alleen met ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kunnen worden hersteld; of
  • 4. het delen van een gebouw betreft die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken en door sloop van deze delen geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; of
  • 5. het delen van een gebouw betreft die wel als karakteristiek zijn aan te merken, maar deze delen worden vervangen door gelijkwaardige karakteristieke delen.
 • b. Het overleggen van een deskundigenrapport, bedoeld in lid a onder 2, is niet nodig indien kan worden aangetoond dat reeds eerder deskundigenonderzoek is gedaan met dezelfde strekking.
 • c. Indien het bevoegd gezag het voornemen heeft om een vergunning te verlenen, wordt een onafhankelijke deskundige om een schriftelijke advies gevraagd.
 • d. In het geval dat sloop van volledige gebouwen op grond van het gestelde in lid b onder a sub 2 of 3 mogelijk is, dient de aanvraag om sloopvergunning tevens te worden voorzien van:
  • 1. een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd plan voor de herinrichting van de locatie ten behoeve van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit dat tot stand is gekomen middels de maatwerkmethode;
  • 2. een schriftelijke verklaring en planning van de uitvoering waarmee de uitvoering van de sloop en herinrichting van de locatie is vastgelegd.
 • e. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder b wordt uitsluitend verleend als er garantie bestaat voor een goede herinvulling binnen redelijke termijn na de sloop van een gebouw, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt hersteld.
c Karakteristieke boerderij

Karakteristieke bedrijfswoning

 • a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder c voor het slopen van (delen van) de bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij' wordt slechts verleend indien:
  • 1. sprake is van een algemeen belang waarvoor (delen van) het gebouw moet wijken; of,
  • 2. wordt aangetoond dat zinvol (her)gebruik van het gebouw overeenkomstig de geldende bestemming of een andere uit het oogpunt van een goede fysieke leefomgeving passende bestemming objectief gezien niet mogelijk is en het belang van de vergunningaanvrager bij de sloop van het gebouw in redelijkheid dient te prevaleren boven het cultuurhistorisch belang bij het behoud ervan. De aanvrager van een vergunning dient hierbij een rapport van een onafhankelijke deskundige te overleggen dat ingaat op:
   • de bouwkundige en gebruikstechnische staat van het gebouw;
   • de mate waarin het gebouw geschikt is of door het treffen van voorzieningen geschikt kan worden gemaakt voor zinvol (her)gebruik overeenkomstig de geldende bestemming of een andere uit het oogpunt van een goede fysieke leefomgeving passende bestemming; of,
  • 3. de karakteristieken van het bouwwerk niet langer aanwezig zijn en alleen met ingrijpende wijzigingen aan het gebouw of ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, kan worden hersteld, of;
  • 4. het delen van een gebouw betreft die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken en door sloop van deze delen geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt, of;
  • 5. het delen van een gebouw betreft die wel als karakteristiek zijn aan te merken, maar deze delen worden vervangen door gelijkwaardige karakteristieke delen.
 • b. Het overleggen van een deskundigenrapport, als bedoeld in lid a onder 2 is niet nodig indien kan worden aangetoond dat reeds eerder deskundigenonderzoek is gedaan met dezelfde strekking.
 • c. Indien het bevoegd gezag het voornemen heeft om een vergunning te verlenen wordt een onafhankelijke deskundige om een schriftelijk advies gevraagd.
 • d. In het geval dat sloop van volledige gebouwen op grond van het gestelde in lid a sub 2 of 3 mogelijk is, dient de aanvraag om sloopvergunning tevens te worden voorzien van:
  • 1. een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd plan voor de herinrichting van de locatie ten behoeve van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit dat tot stand is gekomen middels de maatwerkmethode;
  • 2. een schriftelijke verklaring en planning van de uitvoering waarmee de uitvoering van de sloop en herinrichting van de locatie is vastgelegd.
 • e. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder c wordt uitsluitend verleend als er garantie bestaat voor een goede herinvulling binnen redelijke termijn na de sloop van een gebouw, waardoor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt hersteld.

Karakteristieke bedrijfsschuur

 • f. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 onder c voor het slopen van (delen van) het bedrijfsgedeelte van het hoofdgebouw, dan wel andere gebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij' wordt slechts verleend indien:
  • 1. sprake is van een algemeen belang waarvoor (delen van) het gebouw moet wijken; of,
  • 2. wordt aangetoond dat zinvol (her)gebruik van het gebouw overeenkomstig de geldende agrarische bestemming of een andere, uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening, passende bestemming objectief gezien niet mogelijk is en het belang van de vergunningaanvrager bij de sloop van het gebouw in redelijkheid dient te prevaleren boven het cultuurhistorisch belang bij het behoud ervan. Bij de beoordeling betrekt het bevoegd gezag:
   • de bouwkundige en gebruikstechnische staat van het gebouw;
   • de mate waarin het gebouw geschikt is of door het treffen van voorzieningen geschikt kan worden gemaakt; of,
  • 3. de hoofdvorm van een gebouw of ander bouwwerk, geen gebouw zijnde, niet langer aanwezig is en alleen met ingrijpende wijzigingen aan het gebouw kan worden hersteld; of,
  • 4. het delen van een gebouw betreft die op zichzelf niet als karakteristiek zijn aan te merken en door sloop van deze delen geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt; of,
  • 5. het delen van een gebouw betreft die wel als karakteristiek zijn aan te merken, maar deze delen worden vervangen door gelijkwaardige karakteristieke delen.
 • g. In het geval dat sloop van volledige gebouwen op grond van het gestelde in lid c onder f sub 2 of 3 mogelijk is, dient de aanvraag om sloopvergunning tevens te worden voorzien van:
  • 1. een door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd plan voor de herinrichting van de locatie ten behoeve van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit dat tot stand is gekomen middels de maatwerkmethode;
  • 2. een schriftelijke verklaring en planning van de uitvoering waarmee de uitvoering van de sloop en herinrichting van de locatie is vastgelegd.

3.4.3 Uitzondering

Het gestelde onder 3.4.1 is niet van toepassing op:

 • a. gewoon onderhoud en herstel;
 • b. inpandige delen van een gebouw;
 • c. het uitvoeren van destructief onderzoek;
 • d. die noodzakelijk is ter voorkoming van instortingsgevaar en daarbij sprake is van een acute bedreiging van de veiligheid van personen of beschadiging van omliggende bebouwing en andere maatregelen het instortingsgevaar niet kunnen voorkomen;
 • e. een gebouw waarvoor reeds een sloopvergunning voor het slopen van het volledige gebouw is verleend.
3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de aanduidingen 'specifieke vorm van waarde karakteristiek gebied', 'specifieke vorm van waarde - karakteristiek gebouw' en 'specifieke vorm van waarde - karakteristieke boerderij' wijzigen indien naar het oordeel van een deskundige voldoende duidelijk is dat:

 • a. een gebouw of gebied niet of niet meer als karakteristiek kan worden beschouwd;
 • b. een gebouw of gebied als karakteristiek dient te worden aangemerkt.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond welke eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Facetbestemmingsplan gebouwd erfgoed.

Behorende bij het besluit van 10 november 2021.