vaststellingsbesluit

Besluit
Wij besluiten op grond van artikel 3.8, lid 6 van de Wro de aanwijzing te geven dat het bestemmingsplan Buitengebied 2009, zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Ommen op 18 februari 2010, niet in stand blijft op de volgende onderdelen.

- de artikelen 6.2.2.a en 6.3 (Horecadoeleinden, H) , 10.2.2.c en 10.3 (Dagrecreatieve doeleinden, dR), 11.4. (Verblijfsrecreatieve doeleinden, vR). in de regels;

-de gronden voorzover deze op de verbeelding zijn aangeduid als “Ecologische Hoofdstructuur (EHS) / niet als zodanig bestemd”, met dien verstande dat dit onderdeel van de reactieve aanwijzing zich in die gebieden alleen richt op de gronden met de bestemming Agrarische doeleinden, A (artikel 3) waarbij bestaande bouwblokken buiten de werking van de reactieve aanwijzing vallen, de gronden met de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden vR (artikel 11 van de regels) en de gronden met de bestemming Landschapselement LE (artikel 18 van de regels).
 

- de wijzigingsbevoegdheid Natuur in artikel 24.14 in de regels, voorzover het gaat om de woorden: “kleinschalige, “(..)"ten behoeve van robuuste verbindingszones of compensatie voor de aanleg van de omleiding Ommen N34/N36";

- de artikelen 18.1.2 en 24.17 van de planregels;

- Voor de 2 Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), die in het Reconstructieplan als zodanig zijn aangegeven, gaat het om de gebieden met de bestemming op perceelsniveau Agrarische doeleinden (A) (artikel 3 van de regels) die op de verbeelding en op de Zoneringskaart reconstructiegebieden (themakaart 1) nader zijn aangeduid. De bouwblokken binnen deze gebieden vallen buiten de werking van de reactieve aanwijzing;

- De wijzigingsbevoegdheid vergroten agrarische bouwblokken/nieuwvestiging intensieve veehouderij, zoals aangegeven in de artikelen 24.5.c en d; 24.10.e en f; 25.4.c en d; 26.3.c en d; 27.4.c en d van de regels;

- Het bouwblok voor Beerzerhaar 36 dat op de verbeelding is aangeduid als "Intensieve veehouderij in extensiveringsgebied". Het effect van de aanwijzing is dat het voorbereidingsbescherming van het Reconstructiebesluit weer van toepassing is;

- de gronden met de bestemming art. 11 Verblijfsrecreatievedoeleinden (vR) (artikel 11), voorzover het gaat om op de verbeelding als "Recreatiebedrijven" aangeduide gebieden;

- de gronden met de bestemming art. 5 Bedrijfsdoeleinden (B) (artikel 5), voorzover het gaat om op de verbeelding als "Woestenweg 1a" aangeduide gebieden;

- de gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) (artikel 3), voorzover het gaat om op de verbeelding als "Amaliaweg 1" aangeduide gebieden;

Ons besluit treedt op het moment van bekendmaking in werking. Zodra ons aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt uw vaststellingsbesluit voor de betrokken onderdelen van het plan.

Bekendmaking
Wij verzoeken u om ons aanwijzingsbesluit bekend te maken overeenkomstig het bepaalde in art. 3.8, lid 6 van de Wet ruimtelijke ordening.

Van ons aanwijzingsbesluit dienen B. en W. mededeling te doen aan diegenen die ten aanzien van de planonderdelen die bij het aanwijzingsbesluit zijn betrokken een zienswijze naar voren hebben gebracht.

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,

Beroepsmogelijkheid
Een belanghebbende kan op grond van het bepaalde in artikel 8.2 Wro rechtstreeks
Beroep instellen tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. De termijn voor indiening van een beroepschrift tegen het aanwijzingsbesluit vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit door burgemeester en wethouders ter inzage is gelegd.
Belanghebbende hebben ingevolge artikel 8.81 Awb de mogelijkheid om, indien- gelet op de betrokken belangen- onverwijlde spoed dit vereist, gelijktijdig met of na de indiening van het beroepschrift, een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.