direct naar inhoud van Vaststellingsbesluit
Plan: Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Bergeijk 2011
Status: vastgesteld

Vaststellingsbesluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

overwegende dat er aanleiding is de reactieve aanwijzing van 9 augustus 2011 met nummer C2040274/2786591 en planIDN NL.IMRO.9930.ra1724bgbergeijk-va01 gedeeltelijk in te trekken en dat dit is uitgewerkt in "Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Bergeijk 2011";

gelezen het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk van 23 september 2011 en de daarbij gevoegde stukken;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening;

BESLUITEN:

vast te leggen en vast te stellen het besluit "Gedeeltelijke intrekking reactieve aanwijzing tav Buitengebied Bergeijk 2011" en dit langs elektronische weg beschikbaar te stellen onder planIDN: NL.IMRO.9920.intrekra1724bg-va01.

's-Hertogenbosch, 11 oktober 2011.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant genomen besluit,

namens deze,

P.M.A. van Beek,

bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.