NL.IMRO.9931.VB01Geitenstop-VG01 voorbereidingsbesluit Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg provinciale overheid limburg 9931 20-12-2018 IMROPT2012
Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg    

Besluittekst     

Provinciale Staten van Limburg

Gelezen het Statenvoorstel geitenhouderij Limburg

Gelet op de artikelen 3.7, vierde lid, en 4.1, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening

Besluiten:

1. te verklaren dat een wijziging van de Omgevingsverordening Limburg 2014 wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de provincie Limburg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de bestandsnaam NL.IMRO.9931.VBGeitenhouderij-VG01;

2. dat deze wijziging ertoe strekt om de vestiging en uitbreiding van oppervlakte dierenverblijf ten behoeve van het houden van geiten, een uitbreiding van het aantal geiten alsmede de omschakeling naar een geitenhouderij te verbieden indien de vestiging, uitbreiding of omschakeling ziet op het houden van tenminste tien geiten per inrichting;

3. te bepalen dat het verboden is om het direct aan de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit voorafgaande bestaande gebruik van bouwwerken of gronden binnen het gehele grondgebied van de provincie Limburg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met de bestandsnaam NL.IMRO.9931.VBGeitenhouderij-VG01 te wijzigen in gebruik ten behoeve van het houden van geiten. Onder wijzigen wordt ook verstaan een uitbreiding van het direct aan de inwerkingtreding van dit voorbereidingsbesluit voorafgaande aanwezige aantal geiten binnen een inrichting. Dit verbod is niet van toepassing op inrichtingen waar minder dan tien geiten zullen worden gehouden.

4. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na die waarop dit voorbereidingsbesluit bekend is gemaakt;

5. het voorbereidingsbesluit elektronisch bekend te maken via www.ruimtelijkeplannen.nl, op de provinciale website (www.limburg.nl), door plaatsing in het Provinciaal blad en in de Staatscourant.

Dit besluit kan worden aangehaald als: Voorbereidingsbesluit geitenhouderij Limburg.

Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering van 14 december 2018

Mevrouw drs. J.J. Braam, griffier

De heer drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter

Toelichting     

Begrip

Geitenhouderijen zijn landbouwbedrijven met minstens 10 geiten. Aangesloten wordt bij artikel 1.18 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Op grond van dit artikel geldt er voor ‘inrichtingen’ waar minder dan 10 geiten worden gehouden geen meldingsplicht.

Geitenhouderij

Het aantal geiten is in Limburg is toegenomen van ca. 46.000 in 2016 naar 61.000 dieren in 2018. In 2018 gaat het daarbij om 44.000 melkgeiten (72%). Het aantal gespecialiseerde melkgeitenhouderijen nam toe van 22 in 2016 naar 25 in 2018.

Het totaal aantal bedrijven met geiten nam toe van 101 in 2016 naar 106 in 2018.

De gemeenten Bergen, Weert, Leudal, Nederweert, Venlo, Gennep. Venray, Nuth, Beesel, Roerdalen, Meerssen en Horst aan de Maas herbergen gespecialiseerde geitenhouderijen.

Gezondheid

Uit de studies Veehouderij en Gezondheid van Omwonenden blijkt dat mensen die binnen 2 km rondom geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben op een longontsteking. Wat deze toename veroorzaakt, is – anders dan bij pluimvee- en varkenshouderijen, waar gezondheidsrisico’s verlaagd kunnen worden door stalmaatregelen – nog onduidelijk.

Er loopt onderzoek naar de oorzaken van de longontstekingen. Uitkomsten worden in 2020 verwacht.

Effect Voorbereidingsbesluit

Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen van een bouwwerk ten behoeve van het houden van geiten moeten worden aangehouden. De aanhoudingsplicht geldt niet voor aanvragen die zijn ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit. Onderdeel van het voorbereidingsbesluit is een gebruiksverbod. Dit gebruiksverbod voorkomt dat een geitenhouderij zich kan vestigen in een bestaande of leegstaande stal. Het gebruiksverbod sluit verder een toename van het aantal geiten op bestaande geitenhouderijen uit.