Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning is gedaan door overheidsinstantie molenwaard, met omschrijving: Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 14 december 2015 hebben besloten om aan Tankstation Mons een omgevingsvergunning te verlenen voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Het betreft het uitsluitend vullen van het LPG-reservoir binnen de inrichting door een tankwagen voorzien van een hittewerende bekleding conform norm NTA 8820. De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Noordendijk 250, 3311 RR Dordrecht. Via telefoonnummer 078-7708585 kunt u een afspraak maken. Tegen de beschikking kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend bij burgemeester en wethouders van Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf, onder vermelding van ‘Awb-bezwaar’ in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Op grond van artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift 6 weken. De termijn vangt, ingevolge artikel 6:8, eerste lid van de Awb, aan met ingang van de dag na die waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als onverwijlde spoed dat vereist, kan door een belanghebbende die bezwaar heeft aangetekend ingevolge artikel 8:81 van de Awb om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht geheven. De Voorzieningenrechter kan bij wijze van voorlopige voorziening het besluit schorsen. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Sluis 18 Groot-Ammers

Bestemmingsplannen