Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning is gedaan door overheidsinstantie molenwaard, met omschrijving: Burgemeester en wethouders van Molenwaard maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een oprichtingsvergunning 1e fase aan de Firma Nescio te verlenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft de activiteit milieu en is ontvangen op 17 december 2015. De inrichting betreft een melkveebedrijf en is gelegen aan de Elzenweg 19 te Bleskensgraaf. De aanvraag, ontwerpbeschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen van 22 april 2016 tot en met 3 juni 2016 ter inzage bij de gemeente Molenwaard en zijn op afspraak in te zien. U kunt daarvoor bellen naar 14 0184. Zienswijzen Vanaf de dag van de ter inzage legging kan een ieder gedurende 6 weken schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Molenwaard, namens dezen Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht. Hierna zullen wij een definitief besluit opstellen waartegen belanghebbenden beroep kunnen instellen. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met de heer J.J. Remmerswaal, telefoon 078 - 770 8585. Van mondeling naar voren gebrachte zienswijzen wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Deze kennisgeving staat ook op www.ozhz.nl.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Elzenweg 19 Bleskensgraaf ca

Bestemmingsplannen