Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
De bekendmaking Bekendmaking verlengde vergunning Waddenzee is gedaan door overheidsinstantie Fryslân, met omschrijving: Gemeente Waddenzee/Duinen Schiermonnikoog Kennisgeving Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Ontvangen van: Rijksuniversiteit Groningen Biologisch Centrum een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Betreft: het uitvoeren van zee- en kustonderzoek nabij Schiermonnikoog. Het betreft een verlenging van de vergunning tot 1 januari 2020. Locatie: Schiermonnikoog Gedeputeerde Staten hebben een vergunning verleend onder kenmerk 01174967. Tegen dit verlengde vergunning kan belanghebbende van 28 november 2014 t/m 9 januari 2015 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten. Het verlengde vergunning ligt ter inzage t/m 9 januari 2015 in het: - Provinsjehûs, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen); U kunt de stukken ook bekijken op www.fryslan.nl/nb-wet. Bezwaarschriften moeten bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar. Bezwaarschriften kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen