Omgevingsvergunning (Wabo)

Vergunnings type: aankondiging

De bekendmaking Omgevingsvergunning (Wabo) is gedaan door overheidsinstantie Groningen, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Groningen maakt bekend van plan te zijn de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen: JPB Logistics B.V., locatie Oosterhorn 12w, 9936 HD Farmsum, voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van glycerine. Terinzagelegging Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2018 tot en met 15 oktober 2018 ter inzage bij: gemeentehuis Delfzijl, J. van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl;provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen. Zienswijzen Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar vorenbrengen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoon 050-316 49 11. Beroep U kunt in principe te zijner tijd alleen beroep instellen als u een zienswijze kenbaar hebt gemaakt. Informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoon 050-316 49 11.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen