Vergunningen Aa en Hunze

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Aa en Hunze. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Aa en Hunze. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verordening Toeristenbelasting 2018
Verordening Reinigingsheffingen 2018
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2017
Afsprakenkader machtiging contractteam Noord-/Midden-Drenthe (Wmo en Jeugdwet)
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
Ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Dorpskerk Gieten
Vastgesteld bestemmingsplan “Anderen Dorp,Veenvoort 4”
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2017 gemeente Aa en Hunze
Verordening maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp 2017
Mandaatbesluit schuldhulpverlening
Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning en jeugdhulp Aa en Hunze 2017
Financiële verordening gemeente Aa en Hunze 2017
Vaststelling bestemmingsplan ‘Rolde, uitbreiding begraafplaats’
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Annerweg 9 te Eext”
Ontwerpbestemmingsplan Gasselternijveen,
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan "Anderen Dorp, tussen Oldend 19 en ’t Loeg 17"
Vastgesteld bestemmingsplan Gasselternijveen, Vaart 151, wonen
Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai, Vaart 151 Gasselternijveen
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen voor realisatie zonnepark van ca. 2 ha. aansluitend...
Vastgesteld wijzigingsplan "Gasteren Dorp, Brink 6"
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rolde, uitbreiding begraafplaats’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Annerweg 9 te Eext”
Ontwerp wijzigingsplan "Gasteren Dorp, Brink 6” ter inzage
Vastgesteld wijzigingsplan "Eext, Naweg 6"
Aanwijzingsbesluit Beschermwaardige Houtopstanden gemeente Aa en Hunze
Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Aa en Hunze 2017
Ontwerp wijzigingsplan "Anderen Dorp, tussen Oldend 19 en ’t Loeg 17” ter inzage
ONTWERPBESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WABO
Ontwerpbestemmingsplan Vaart 151 Gasselternijveen
Vaststelling bestemmingsplan ‘Rolde-Zuid Herziening 2016 (woonwijk Nooitgedacht)’
Ontwerp wijzigingsplan "Eext, Naweg 6” ter inzage
Verordening Forensenbelasting 2017
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
Legesverordening 2017
Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017
Verordening Rioolheffing 2017
Verordening Reinigingsheffingen 2017
Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Aa en Hunze 2017
Beleidsregels over het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente Aa en Hunze...
Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied”
Vastgesteld wijzigingsplan ‘Ambachtsstraat 2 Gieten’
Vastgesteld wijzigingsplan "Gasteren Dorp, woningbouwlocatie Gasteren 3e fase (afronding Bosakkers) "
Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Aa en Hunze
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Aa en Hunze
Verordening Meedoenpremies gemeente Aa en Hunze 2016
Reïntegratieverordening Participatiewet 2016
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2015