7.4

Vergunningen Achtkarspelen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Achtkarspelen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Achtkarspelen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening beslistermijn schulddienstverlening gemeente Achtkarspelen 2021
Eerste wijzigingsverordening reinigingsheffingen 2021
Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams...
Voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Achtkarspelen
Ontwerp-wijzigingsplan ‘Egypte 22 te Buitenpost, besluit hogere waarde en ontwerp-omgevingsvergunning
Woonvisie Achtkarspelen 2020-2025
Subsidieregeling compensatie corona Achtkarspelen
Boelenslaan – de Trije Roeden 30 (wijzigingsplan)
Gemeente Achtkarspelen - -
Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams...
Mandaatbesluit 2020 gemeenteraad Achtkarspelen
Harkema – Warmoltsstrjitte 120 omgevingsvergunning met afwijking bouwen 1 woning
Legesverordening
Verordening rioolheffing
SubsidieRegeling Reductie Energiegebruik (RRE) huiseigenaren gemeente Achtkarspelen, versie 2 (2020)
Verordening onroerendezaakbelastingen
Verordening reinigingsheffingen 2021
Verordening forensenbelasting
Subsidieregeling Samenleving
Beleidsregels schulddienstverlening 2020
Boelenslaan – de Trije Roeden 30 (ontwerp-wijzigingsplan)
Twijzel, Optwizel 91 (Omgevingsvergunning met afwijking met Verklaring van geen bedenkingen)
Gemeente Achtkarspelen - aanwijzingsbesluit toezichthouders
Harkema – Warmoltsstrjitte 130 (ontwerpomgevingsvergunning met afwijking en ontwerpverklaring van geen...
Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de aanpak van...
Ontwerpbestemmingsplan 'Van Harinxmastrjitte 9 te Kootstertille'
Verordening maatschappelijke ondersteuning Achtkarspelen 2020
wijzigingsplan It West 4 te Augustinusga
Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Achtkarspelen
Twijzel, Optwizel 91 (ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen)
Archiefverordening Gemeente Achtkarspelen 2020
Torenplein 7 te Surhuisterveen (Omgevingsvergunning met afwijking – uitgebreide procedure)
Gemeente Achtkarspelen - -
Gemeente Achtkarspelen - -
Gemeente Achtkarspelen - -
Regeling besluitvorming in recesperioden van college van B&W Achtkarspelen 2020
Bestemmingsplan Kuipersweg 74B en 74A te Buitenpost (nieuwbouw zwembad) en omgevingsvergunning activiteit...
Bekendmaking vaststellen Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 29 april 2020
Ontwerp-wijzigingsplan It West 4 te Augustinusga
Ontwerpbestemmingsplan 'Verlaatsterweg-Het Singel Gerkesklooster'
Ontwerpbestemmingsplan 'Panwerkswal 1 Gerkesklooster'
Voorontwerpbestemmingsplan 'Lits-locatie Buitenpost'
Gemeente Achtkarspelen - -
Gemeente Achtkarspelen - -
Parkeerverbodszone Stationsstraat/Schoolstraat/Julianalaan Buitenpost
Ontwerp bestemmingsplan ‘De Dellen 41-43 Surhuisterveen’
Ontwerpbestemmingsplan Stuolwynderspaed - Doarpsstrjitte en Bjirkewei 34-36 te Twijzelerheide en ontwerp-omgevingsvergunning...
Torenplein 7 te Surhuisterveen (Ontwerp-omgevingsvergunning met afwijking – uitgebreide procedure)
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 2 april 2020
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming...