Vergunningen Assen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Assen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Assen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanwijsbesluit fiets- en bromfietsverbod op de markt
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Langedijk 14 Assen” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden...
Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan “Schieven 4a-6 Assen”
Algemene Plaatselijke verordening
Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Assen 2020
Liggeldverordening 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Uitvoeringsregeling toeristenbelasting gemeente Assen
Beleidsregels bestuurlijke boeten toeristenbelasting 2020
Ontwerpfacetbestemmingsplan “Woningsplitsing en woningomzetting”
Gemeente Assen - Verkeersbesluit laadpaal - nabij Oosterpark 92
Vastgesteld wijzigingsplan “Diepstroeten, deelgebied 17”
Verleende omgevingsvergunning bouwplan voormalige locatie Vredeveldschool
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Bestemmingsplan Asserstraat 91 Ubbena en hogere grenswaarden
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gerserveeerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 26 maart 2020
gemeente Assen - -
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats -...
Beleidsregel waarborgen veiligheid van bewoners in antikraakpanden
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Perenstraat 14
gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Het Sticht 56
Gemeente Assen - Laadpaal - Nabij Westerwal 30
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Intrekking Experimenteel reglement van Orde voor de raad van de gemeente Assen 2018
Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Assen 2019
Beleidsregel Nadeelcompensatie kabels en leidingen gemeente Assen 2019
Algemene Plaatselijke verordening
Mandaatbesluit gemeente Assen 2019
Verordening commissie ruimtelijke kwaliteit
Stimuleringsregeling Binnenstad Assen
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Assen 2019
Verordening Adviesraden Sociale Domein
Uitvoeringsregels parkeren gemeente Assen 2020
Verordening gemeentelijke ombudscommissie
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Verordening bezwaarschriften
Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning bouwplan voormalige locatie Vredeveldschool
Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2020
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Schieven 4a -6 Assen”
Handhavingsbesluit samenscholingsverbod Rolderstraat Assen
Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Rolderstraat en omgeving
Aanwijizngsbesluit cameratoezicht Rolderstraat Assen
Gemeente Assen - Oplaadpunten elektrische voertuigen - 4 locaties
Gemeente Assen - Verkeersbesluit tot het inrichten van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan...
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vivaldilaan
Reglement begraafplaatsen gemeente Assen 2014
Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan “Asserstraat 91 Ubbena” en ontwerpbesluit hogere grenswaarden