6.6

Vergunningen Boekel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Boekel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Boekel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021
Tijdelijke beleidsregels TONK 2021.1
Beleidsregel Sport- en beweegakkoord gemeente Boekel 2021
Gemeente Boekel – Raadsbesluit – Onttrekking openbaarheid van wegen ter aanleg van de Randweg Boekel
Toekennen van de straatnamen Wingtapper, Markorf en Blauwlegger in plan Voskuilen in Venhorst én straatnaam...
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’
Gemeente Boekel – Verkeersbesluit – 60km/uur nieuwe wegen buitengebied Boekel
Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen en aangehaakte gegevens Boekel 2021
Gemeente Boekel – Raadsbesluit – Verplaatsing verkeerskundige komgrens Boekel
[Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 8’]
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 7’
Gemeente Boekel – Verkeersbesluit – wegafsluiting Het Goor
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘Daandelendennen, Venhorst’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Kloosterlaan ong. Boekel"
Publicatie terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1b’
1e wijziging Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel
Regeling toekenning presentiegelden stembureauleden en/of tellers
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 'Omgevingsplan: Veegplan 7'
Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen Gemeente Boekel 2020
APV gemeente Boekel
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’
Publicatie vaststelling exploitatieplan ‘Bedrijventerrein Venhorst, 1e herziening’
Nota bodembeheer PFAS en bodemkwaliteitskaart PFAS voor deelnemende gemeenten in Noord-Brabant
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boekel 2021, ex artikel 213a Gemeentewet
Legesverordening 2021
Financiële Verordening Gemeente Boekel 2021
Controleverordening gemeente Boekel 2021
Verordening toeristenbelasting Boekel 2021
VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN BOEKEL 2021
Verordening rioolheffing Boekel 2021
Verordening graf- en begrafenisrechten 2021
Financiële verordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Controleverordening Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
Verordening afvalstoffenheffing Boekel 2021
Bekendmaking norm NEN 2580 door terinzagelegging
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Daandelendennen Venhorst”
Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Zandhoek-Bergstraat”
Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Kraaiendonk 28, Venhorst”
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6’
Verordening geurhinder en veehouderij De Elzen gemeente Boekel.
Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 6’
Publicatie terinzagelegging bestemmingsplan “Voskuilen Venhorst”
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Zanddelweg ong. (naast 19) Venhorst’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’
Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘De Burgt, fase 1a’
Kennisgeving vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit ‘De Burgt, fase 1a’