7.3

Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Dantumadiel Ontwerp bestemmingsplan ‘Damwâld-kom’
Omgevingsvergunning voor het vergroten van de melkveestal, het kappen/rooien van houtopstanden, het verwijderen...
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “RINSUMAGEAST”
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor een autobedrijf op het perceel Haadwei...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw voor een installatiebedrijf op het perceel...
Nadere subsidieregeling welzijn Dantumadiel 2020
Nadere subsidieregeling inzamelen oud papier Dantumadiel 2020
Nadere subsdieregeling compensatie OZB-heffing 2020
Nadere subsidieregeling ondernemersfonds Dantumadiel 2020
Nadere subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Dantumadiel 2020
Nadere subsidieregeling beveiliging en veiligheid evenementen Dantumadeel 2020
Nadere subsidieregeling maatwerkadvies gemeente Dantumadiel 2020
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - De Westereen
Intrekking Verordening toeristenbelasting 2020
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Damwâld
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020
Ontwerpbestemmingsplan Driezum inzien
Ontwerpbestemmingsplan Driezum inzien
Ontwerpbestemmingsplan Feanwâlden-Súd met bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
Ontwerpbestemmingsplan Feanwâlden-Súd met bijbehorend ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder...
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Feanwâlden
Nadere regels behorende bij de Verordening naamgeving en nummering (adressen) Dantumadiel
Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Verordening geurhinder en veehouderij Dantumadiel 2019
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere...
Verordening jeugdhulp gemeente Dantumadiel 2020
Legesverordening 2020
Legesverordening 2020
1e wijziging legesverordening 2019, gemeente Dantumadiel
Legesverordening 2019
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Dantumadiel
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening reinigingsheffingen 2020
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dantumadiel
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019
Bestemmingsplan ‘Hoeksterloane 19 te Damwâld’ is vastgesteld
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Finkstrjitte De Westereen
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019
Feanwâlden - Freiahôf
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Dantumadiel 2015
Gemeente Dantumadiel - gemeente - Damwâld
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Besluit vaststelling hogere grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23 A De Westereen
Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020
Reglement burgerlijke stand 2019 Gemeente Dantumadiel
Besluit informatie- en archiefbeheer Dantumadiel 2019