7.4

Vergunningen Dantumadiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dantumadiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dantumadiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2019
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Dantumadiel
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening reinigingsheffingen 2020
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dantumadiel
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Dantumadiel 2019
Bestemmingsplan ‘Hoeksterloane 19 te Damwâld’ is vastgesteld
gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Finkstrjitte De Westereen
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Dantumadiel 2019
Feanwâlden - Freiahôf
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Dantumadiel 2015
Gemeente Dantumadiel - gemeente - Damwâld
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Besluit vaststelling hogere grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23 A De Westereen
Algemene subsidieverordening Dantumadiel 2020
Reglement burgerlijke stand 2019 Gemeente Dantumadiel
Besluit informatie- en archiefbeheer Dantumadiel 2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Buitenopslag Achterwei 13 Driezum’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ferbiningspaad - De Westereen’
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘Patrimoniumwei 10-12 Broeksterwâld’
Inspraakverordening Dantumadeel
Verordening informatie- en archiefbeheer Dantumadiel 2019
Ontwerp bestemmingsplan ‘Rinsumageast’
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Dantumadiel 2019
Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018
Ontwerp-besluit vaststelling hogere grenswaarden Foarstrjitte 23 / 23A De Westereen
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hjelburd 7 Readtsjerk’
Verordening adviescommissie bezwaarschriften Noardeast—Fryslân en Dantumadiel (2019)
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019
Erfgoedverordening Dantumadiel 2019
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015
Feanwâlden - Freiahôf
Gemeente Dantumadiel - Aanwijs gehandicaptenparkeerplaats - Rommert de Breestrjitte te Damwâld
Gemeente Dantumadiel - Gehandicaptenparkeerplaats - Brugchelenkamp 169 in De Westereen
Bestemmingsplan Nijewei, Damwâld is vastgesteld
Bestemmingsplan Readtsjerk is vastgesteld
Bestemmingsplan Campus Damwâld is vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Djipswâl 3, De Westereen’ en besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder,...
Bestemmingsplan ‘Elzeloane 10, De Westereen’ vastgesteld is vastgesteld
Wijzigingsplan ‘Master Woudstrastrjitte 15A Broeksterwâld’ is vastgesteld
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeksterloane 19 te Damwâld’ inzien
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen...
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen...
Gemeente Dantumadiel - Verkeersbesluit gemeente Dantumadiel voor het reserveren van vier parkeerplaatsen...
Gemeente Dantumadiel - Spitsafsluiting Miedloane - Miedloane De Westereen