7.3

Vergunningen Doesburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Doesburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Doesburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ons besluit over wijzigingsplan ‘Eekstraat 13 te Doesburg’
Mandaatbesluit uitvoering artikelen 2:25, 5:13 en de overige gerelateerde toestemmingen/ontheffingen...
Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woningen
Mandaatbesluit Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen gemeente Doesburg
Aanwijzingsbesluit secretaris Commissie van advies voor bezwaarschriften Doesburg
Benoemingsbesluit leden Commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Doesburg 2020
Beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Doesburg 2020
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
Verordening op de fractie-assistenten gemeente Doesburg 2020
Subsidieregeling Kindgebonden financiering voorschoolse educatie, gemeente Doesburg
Mandaatbesluit uitvoering Besluit tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Doesburg - instellen stopverbod gemotoriseerd verkeer - Meipoortwal te Doesburg
Vaststelling bestemmingsplan ‘Oranjesingel 2-4-6-8’
Doesburg - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - bij appartementencomplex Oranjesingel met...
Doesburg - plaatsen aanvullende bebording - camperparkeerplaatsen Turfhaven, Doesburg
Doesburg - Instellen eenrichtingsverkeer - Parkeerplaats tennisvelden Looiersweg
Besluit omgevingsvergunning Eekstraat 16 / 16a Doesburg
Ontwerpbestemmingsplan ‘Halve Maanweg’ en voorgenomen vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Beleidsregels Bbz 2004 gemeente Doesburg
Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Doesburg 2020
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast gemeente Doesburg 2020
Ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 13 te Doesburg’ artikel 3.6 lid 1 sub a Wro
Bestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat’
Ontwerpbesluit Eekstraat 16 / 16a Doesburg
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden
Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Doesburg 2020
Mandaatregeling gemeente Doesburg 2020
Verordening marktgeld 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening lig-, haven- en kadegelden 2020
Legesverordening 2020
Nadere Regels Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp Gemeente Doesburg 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening parkeerbelastingen Doesburg 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening precariobelasting buizen, kabels, draden of leidingen 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening rioolheffing 2020
Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2020
Kwijtscheldingsbesluit 2020
Financiële verordening gemeente Doesburg 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Zomerweg - Eekstraat - Nieuwe Eekstraat’
Huisvestingsverordening Gemeente Doesburg 2020