7.5

Vergunningen Dongen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Dongen
Ontwerp wijzigingsplan Vaartweg 186 te Dongen
Verordening leerlingenvervoer gemeente Dongen 2020
Vaststelling Parapluplan Parkeren Dongen, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan 'Achter de Banken', gemeente Dongen
Subsidieverordening centrummanagement gemeente Dongen 2020
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Dongen 2020
Subsidieregeling gemeente Dongen 2020
Onwerp uitwerkingsplan De Beljaart, fase 5, gemeente Dongen
Mandaatregeling gemeente Dongen 2019
Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren belast met de heffing en/of de invordering van gemeentelijke belastingen
Mandaat- en machtigingsbesluit ambtshalve vermindering, toepassing hardheidsclausule en oninbaarverklaring
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen 2019
Bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, Groenstraat-Laagstraat
Ontwerp wijzigingsplan Achter Klein Dongenseweg 40 te Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 119, gemeente Dongen
Voorontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53, gemeente Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Heuvelstraat 1, Dongen
Vaststelling bestemmingsplan Dongen Buitengebied herziening Eindsestraat 24, gemeente Dongen
Verlening omgevingsvergunning Heuvel 22, Dongen
Wet ruimtelijke ordening
Aanwijzing toezichthouders BRP
Vaststelling bestemmingsplan Zandeweg, gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren Dongen, gemeente Dongen
Leidraad invorderingen 2020 gemeente Dongen
Treasurystatuut 2020 gemeente Dongen
Verordening Werkgeverscommissie gemeente Dongen 2020
Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden gemeente Dongen 2019
Budgethoudersregeling 2019 Gemeente Dongen
Mandaatregeling gemeente Dongen 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RETRIBUTIES 2020
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Dongen 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELD 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2020
VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2019
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2020
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2020
Intrekking Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Dongen 2017
Financiële verordening 2020
Besluit aanwijzing buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Eindsestraat 24, gemeente Dongen
Beleidsregel tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten 2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Heuvel 22, Dongen
Gemeente Dongen - Verkeersbesluit 79102 - Dongen
Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Dongen, Groenstraat-Laagstraat
Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 1, Dongen