Vergunningen Dongeradeel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dongeradeel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dongeradeel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
T.g.v. de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, de daarmee samenhangende beëinding van de GR DDFK en de in werkingtreding van de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest Noardeast-Fryslân en Dantumadiel per 1-1-2019 kan de GR DDFK worden opgeheven. detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden op leidingen 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019, gemeente Dongeradeel detail
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van bruggelden 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019, gemeente Dongeradeel detail
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019, gemeente Dongeradeel detail
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit detail
Rectificatie termijn kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit detail
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit detail
Kennisgeving m.e.r.- beoordelingsbesluit detail
Wet Geluidhinder detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure detail
gemeentelijke verordening Waddenzeegebied uit 1991 in te trekken detail
Vastgesteld bestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn, gemeente Dongeradeel detail
M.e.r.beoordelingsbesluit Vaarroute Ezumazijl-Oostmahorn detail
Vastgesteld wijzigingsplan "Anjum - Healbeamswei 12" detail
Gemeente Dongeradeel - GGP Holwerd - Keningsstrjitte detail
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) detail
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit It Fintsje - It Fintsje Raard detail
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo detail
Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo detail
Verordening Stimuleringslening (Particuliere Woningverbetering voor de beschermde dorpsgezichten Dongeradeel) detail
Wet Geluidhinder detail
Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan “Engwierum- bedrijfsverplaatsing loonbedrijf Vries” detail
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan ‘Hantum - Ternaarderwei 1’ detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel detail
Ontwerp omgevingsvergunning Rondweg Noord 60 te Dokkum detail
Kennisgeving ontwerpwijzigingsplan “Anjum – Healbeamswei 12” detail
Wet Geluidhinder detail
Gemeente Dongeradeel - Verkeersbesluit Reigerstraatbrug (De Reiger) - Brug De Reiger detail
Gemeente Dongeradeel - Gehandicaptenparkeerplaats aan de Keatsbuorren 8 te Nes - Nes detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit in het kader van het ontwerpbestemmingsplan “Dokkum – Hoedemakersweg” detail
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Dokkum – Hoedemakersweg detail
Verordening jeugdhulp gemeente Dongeradeel 2018 detail
Intrekken verordening Lauwersregeling detail
Ontwerp omgevingsvergunning 2e ontsluitingsweg, Anjum detail
Gemeente Dongeradeel - Tijdelijk verkeersbesluit Schreiersbrug - Schreiersbrug westelijke rijbaan Dokkum detail
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Dokkum – Hoendemakersweg’ detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dongeradeel detail
Hantum Ternaarderwei 1, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage) detail