Vergunningen Drenthe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Drenthe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Drenthe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties Drenthe 2019
Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers...
Openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling DAW Waterbeschikbaarheid landbouwsector 2019
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Drenthe 2016
Besluit mandaat, machtiging en volmacht Regio Deal Natuurinclusieve landbouw Noord-Nederland
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020
Vaststelling aanvraagperiode Subsidieregeling provinciale activiteiten 75 jaar vrijheid Drenthe
Provincie Drenthe - -
Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie...
Besluit mandaat, machtiging en volmacht subsidiëring Economic Board Noord-Nederland 1 april 2019 – 1...
Wijzigingsverordening REP-SNN
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 2019
Instellingsbesluit en Reglement Adviescommissie POP3 Industriële verwerking
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe
Reglement Bestuurscommissies Wilg
Reglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Innovatie, Advies en Kennisdeling
Reglement Provinciale Adviescommissie Cultuur Drenthe 2017-2020
Reglement Adviescommissie POP3 Veenkolonien
Reglement Bestuurlijke Advies Commissie Oude Diep
Reglement Beoordelingscommissie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk
Reglement Interprovinciale Adviescommissie POP3 Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur,...
Reglement Bestuurlijke Voorbereidingscommissie Drentsche Aa
Reglement Stuurgroep Hunze
Reglement Grote Culturele Prijs van Drenthe
Reglement Adviescommissie POP3 Water
Reglement Adviescommissie POP3 Kavelruil
Reglement Bestuurscommissie Planmatige Kavelruil
Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Hoogeveen
Openstellingsbesluit POP3 uitvoering LEADER 2019
Provincie Drenthe - Realisatie bushaltes - N378
Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten
Reglement Adviescommissie Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe
Besluit openstelling en subsidieplafond 2019 Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie...
provincie Drenthe - Verkeersbesluit doorfietsroute, traject Taarlosebrug - Onlandweg - Tynaarlo
Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe
Mandaatbesluit heffing retributie bij aanvraag tegemoetkoming faunaschade aan BIJ12
Mandaatbesluit BIJ12 inzake de Uitvoeringsregeling vergoeding ganzenrustgebieden Drenthe
Besluit tot wijzigen tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming
Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij Drenthe
Subsidieregeling Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe
Bodemsanering; evaluatie locatie Europaweg West-Rijnstraat
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Aanvraag en verlengen beslistermijn voor Attero Noord B.V. in Wijster
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Besluit voor Royal FrieslandCampina in Beilen
Besluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Goedkeuringsbesluit voor Attero Noord B.V. in Wijster
Bodemsanering; locatie Industrieweg 24 Meppel