7.5

Vergunningen Dronten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Dronten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Dronten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 21 augustus 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 10 augustus 2020
Beleidsvisie huisvesting studenten en tijdelijke arbeidsmigranten
Ruimtelijk beleid 2020
Terinzagelegging ontwerpbesluiten “Biddinghuizen Kuilweg 12 (D4000PB07)”
Gemeente Dronten - Intrekken Gehandicaptenparkeerplaats - De Grutto te Dronten
Aanwijzingsbesluit ondergrondse container
Gemeente Dronten - Aanwijzen Gehandicaptenparkeerplaats - Thomsonstraat 14 in Dronten
Kennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage MER-beoordelingstoets
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 15 juli 2020
Ontwerp wijzigingsplannen ‘Dronten – Haringweg 11 (D40008)’, ‘Dronten – Lisdoddeweg 21 (D40009)’ en ‘Dronten...
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De Tros 47 Dronten
Gemeente Dronten - intrekken gehandicaptenparkeerplaats - De Rede 77 Dronten
Terinzagelegging ontwerpbesluiten ‘Dronten – Woningbouw De Boeg’
Vooraankondiging en inspraak Ruimtelijke Hoofdstructuur Swifterbant Zuid
Gemeente Dronten - Gehandicaptenparkeerplaats - De Oeverloper 353 Dronten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 1 juli 2020
Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Dronten 2020
Gemeente Dronten - - De Ontmoeting 16 Dronten
Verordening werkgeverscommissie 2019
Vooraankondiging en terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan Dronten – Knooplaan 1 (D4006)
Verordening VROM Starterslening
Verordening huishoudelijk reglement van het presidium Dronten 2013
Algemene subsidieverordening 2017
Verordening op de raadscommissie(s) 2017
Legesverordening 2020
Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden gemeente Dronten 2015
Verordening gemeentelijke rekenkamer Dronten
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid
Algemene plaatselijke verordening Dronten
Financiële verordening gemeente Dronten 2020
Verordening op het onderzoeksrecht
Verordening precariobelasting 2020
Verordening Blijverslening gemeente Dronten
Marktverordening Dronten 2013
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Dronten
Controleverordening 2016
Verordening commissie bezwaarschriften 2016
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en gemeenteraad Dronten 2019
Verordening Auditcommissie Dronten 2018
Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Dronten
Verordening Duurzaamheidslening gemeente Dronten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 15 juni 2020
Gedragscode integriteit raadsleden gemeente Dronten 2020
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Dronten 2020
Verordening sociaal Domein gemeente Dronten
Aanwijzingsbesluit griffier en adjunct griffier van de gemeente Dronten
Intrekking vrijstellingsbesluit warenmarkten
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland i juni 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Flevoland 11 mei 2020