7.8

Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid ten behoeve van een reconstructie van...
Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1
Besluit Algemeen onder-mandaat secretaris 2016-1
Algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017
Mandaatbesluit implementatie en beheer concessie IJssel-Vecht 2020-2030
Aanwijzing van een toezichthouder, provincie Flevoland
Vaststelling gewijzijgd Natura 2000 beheerplan Wieden en Weerribben, provincie Flevoland
Besluit volmacht aanbesteding, implementatie en beheer DRIS-displays Flevoland
Flevoland - aanleg van een rotonde - kruispunt Espelerweg N351 / Nieuwlandenlaan
Rectificatie: Eerste wijziging beleidsregel ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG)
Beleidsregel gelijkstelling toezicht en handhaving boorputten Zuidelijk Flevoland
Beleidsregel ontheffing TUG
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van een...
Flevoland - aanleg van een vierde aansluiting op de rotonde Kuinderweg N331 e - Dukaat, Emmeloord
Openstelling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2020
Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland
Aanwijzing en intrekking van een aanwijzing van toezichthouders, provincie Flevoland
provincie Flevoland - het plaatsen van tijdelijke bebording en het aanbrengen van verkeerstekens - A6/N727,...
Erfgoedprogramma Flevoland
Intrekkingsbesluit cultuur-, monumenten- en archeologiebeleid, provincie Flevoland
Omgevingsverordening Flevoland
Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van de tijdelijke...
Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens - aan de Spiekweg (N705)
Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - gedeelte van de Oostvaardersdijk (N701)
Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - gedeelte van de Spijkweg (N306)
Intrekken aanwijzing als toezichthouder van de afdeling Infrastructuur, provincie Flevoland
Besluit ondermandaat secretaris 2016-1
Grenscorrectie gemeenten Urk en Dronten
Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019
Nadere regels Versterking Maritieme Campus Noordelijk Flevoland
Nadere regels 'Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland 2020-2023’
Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid BRZO-inrichtingen
Instructie fruitschade aan de directeur van BIJ12
Beleidsregels intern en extern salderen 2019
Intrekkingsbesluit Beleidsregel intern en extern salderen, provincie Flevoland
Nadere regels nautisch beheer Flevoland
Besluit tot 5e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3...
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens - Houtribweg (N307)...
Provincie Flevoland - Tijdelijk plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens ten behoeve van werkzaamheden...
Provincie Flevoland - Instellen van een gebod tot het volgen van een verplichte rijrichting - Aan de...
Provincie Flevoland - Aanleg van een rotonde - Noordelijke op- en afrit 8 Almere Oostvaarders
Provincie Flevoland - Aanleg van een rotonde - Kruispunt Muntweg N351 / Kuinderweg N331
Legesverordening provincie Flevoland 2016
Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland
Besluit ondermandaat secretaris 2016-1
Besluit tot 5e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3...
Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”
Mandaatbesluit heffingsambtenaar inzake heffing leges door het hoofd van de afdeling Infrastructuur
Beleidsregels Uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur