Vergunningen Flevoland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Flevoland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Flevoland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit tot 5e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3...
Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”
Mandaatbesluit heffingsambtenaar inzake heffing leges door het hoofd van de afdeling Infrastructuur
Beleidsregels Uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016
Beleidsregel toezicht en handhaving provinciale infrastructuur
Beleidsregel intern en extern salderen
Aanwijzing toezichthouder en intrekken aanwijzing als toezichthouder van de afdeling Infrastructuur,...
Openstellingsbesluit Natuur- en landschapsbeheer 2020
Flevoland - Plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van aanpassingen...
Subsidieplafonds Nadere regels subsidiering verkeer en vervoer
Omgevingsverordening Flevoland
Nadere regels kwaliteitscriteria 2.2 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht...
Intrekkingsbesluit Nadere regels kwaliteitscriteria 2.1 voor vergunningverlening, toezicht en handhaving...
Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011
Nadere regels verbetering van de geluidwering van woningen 2019-2023
Algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017
Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2016
Algemeen mandaatbesluit Flevoland 2017
Besluit ondermandaat secretaris 2016-1
Omgevingsverordening Flevoland
Omgevingsprogramma Flevoland
Flevoland - Het plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens ten behoeve van aanpassingen aan de Vogelweg...
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018
Omgevingsverordening Flevoland
Vaststelling Natuurbeheerplan 2020
Nadere regels ‘Projecten Podiumkunst 2018’
Niet-productieve investeringen voor biodiversiteit juni 2019
Tweede openstelling POP3-maatregel 7 'Samenwerking voor Innovaties'
Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent de aanwijzing en intrekken...
Openstelling van Hoofdstuk 2 § 2 ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarisch...
Besluit tot 4e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3...
3e Openstellingsbesluit Trainingen, Workshops, Ondernemingscoaching en Demonstraties
Verlenging Natura 2000 beheerplan Lepelaarplassen, provincie Flevoland
Besluit tot het stellen van beperkingen aan de openbaarheid, provincie Flevoland
Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en verkeerstekens ten behoeve van het Larserpad - Larserpad...
Mandatering directeur IPO subsidiering CROW kennisprogramma Kennisplatform Verkeer en Vervoer
Nadere regels Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie Provincie Flevoland 2019-2020
Mandaatbesluit Nadere regels Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020
Nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”
Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Besluit tot 4e Openstellingsbesluit van de maatregel "Jonge Landbouwers" uit de Subsidieverordening POP3...
Mandaatbesluit Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland
Openstelling MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland 2019
Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland
Tweede openstelling POP3 maatregel 6 Niet-productieve Investeringen Water
nadere regels ‘Van asbest naar duurzaam dak 2019 – 2020 Provincie Flevoland”
Rectificatie Intrekkingsbesluit beleidsarme omzetting beleid en regelgeving, provincie Flevoland
Omgevingsverordening Flevoland
Omgevingsprogramma Flevoland
Omgevingsverordening Flevoland