7.4

Vergunningen Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Openstellingsbesluit IMF 2020/3
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Harlingen Evaluatieverslag met nazorgplan uitgevoerde bodemsanering
Gemeente Smallingerland Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Waadhoeke Deelsaneringsplan bodemsanering
Gemeente Tytsjerksteradiel Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022
Subsidieregeling Friese Plusregeling energiebesparing eigen huis
Provincie Fryslân - Besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Friese...
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Weststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Conceptlijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater 2021
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering
Gemeente Leeuwarden Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Subsidieregeling energiecoaches voor gemeenten in Fryslân
Besluit van Gedeputeerde Staten de bepalingen uit de Provinciale Beleidsregels intern en extern salderen...
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Weststellingwerf Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Noardeast-Fryslân Melding bodemsanering
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Intrekking ‘Kader voor geurnormering bij Sonac Burgum B.V.’
Gemeente Oosttellingwerf Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Milieueffectrapport-beoordelingsbesluit
Provincie Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming
Gemeente Smallingerland Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Smallingerland Evaluatieverslag uitgevoerde grondwatersanering
Gemeente Heerenveen Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Melding bodemsanering
Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Leeuwarden Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Leeuwarden Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Súdwest-Fryslân Evaluatieverslag uitgevoerde bodemsanering
Terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022
Openstellingsbesluit Subsidieregeling erfafspoeling Fryslân 2017-2020
Gemeente Smallingerland Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Opsterland Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
IJsselmeer Bekendmaking vergunning gebiedsbescherming Wet natuurbescherming
Gemeente Leeuwarden Bekendmaking vergunning Wet Natuurbescherming
Gemeente Harlingen Melding bodemsanering
Gemeente De Fryske Marren Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Gemeente Heerenveen Besluit Ontgrondingenwet
Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering