Vergunningen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 25 maart 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Hollland Zuid
Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maart 2020
Controleverordening gemeente Hardinxveld - Giessendam
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting.
Reglement van orde voor De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit en andere werkzaamheden van de raad van...
Beleidsregels landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang gemeente Dordrecht
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Beleidsregel ontheffing verbod parkeren grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht (eerste wijziging)
Verordenig tarieven sportaccommodaties
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordening haven- en kadegeld 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening Marktgelden 2020
Legesverordenng 2020
Verordening kwijtschelding 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Beleidslijn artikel 13b van de Opiumwet
Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam 2019
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Toewijzen van ene parkeerplaats voor het laden van een elektrisch voertuig...
Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Bouwverordening Hardinxveld-Giessendam
Urgentieverordening Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 301-307”
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Nadere regels verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam
Beleidsregel bepaling bouwkosten aanvragen omgevingsvergunning 2019
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Diverse verkeersmaatregelen - facility point Peulenlaan
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen, wijzigen en terugtrekken bushaltes...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Regeling vervoer Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Buitendams 301-307”.
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven”
Nadere regels spandoeken op openbare plaatsen
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats - Weideveld 2
Beleidsregels Jeiugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - besluit tot het intrekken van het verkeersbesluit voor twee parkeerplaatsen...
Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Intrekkings- en buitenwerkingstellingsbesluit huidig beleid als gevolg van de invoering van de Maatschappelijke...
Terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Parallelweg 101-104