Vergunningen Hefpunt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hefpunt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hefpunt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor detail
Regeling “Melden vermoeden van een misstand, onregelmatigheid of integriteitschending” detail
Vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt detail
Algemeen Bestuur vergadering van Hefpunt detail
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt detail
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg NBK-vorming detail
Agenda vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt detail
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt detail
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt detail
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt detail
TREASURYSTATUUT detail
OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN detail
Vergadering van het Algemeen Bestuur Hefpunt detail
Beleidsnotitie van Hefpunt inzake Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O beleid) en niet-financiële rechtmatigheid detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 detail
Leidraad Invordering Hefpunt detail
Reglement van Orde detail
Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht Hefpunt 2015 detail
Beleidsregel inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten 2015 Hefpunt detail
De coulanceregeling bij overlijden van één van beide bewoners in het geval van een tweepersoonshuishouden. detail
Beleidsregel inzake de vaststelling van aanslagen verontreinigings- en zuiveringsheffing van de categorie ‘tweede woningen’ 2015 Hefpunt detail
Beleidsregel inzake de fiscale benadering van IBA-systemen 2015 Hefpunt detail
Beleidsregel invordering waterschapsbelastingen 2015 Hefpunt detail
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtige eigenaren van gebouwd, ongebouwd en/of natuurterreinen 2015 Hefpunt detail
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtigen zuiveringsheffing woningen, verontreinigingsheffing woningen en watersysteemheffing ingezetenen 2015 Hefpunt detail
Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt detail
Beleidsregel bestuurlijke boeten Hefpunt 2015 detail
Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015 detail
ARCHIEFVERORDENING HEFPUNT 2015 detail
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten 2010 Hefpunt detail
VERORDENING BEHANDELING BEZWAREN EN KLACHTEN  HEFPUNT detail
VERORDENING MET BETREKKING TOT DE CONTROLE OP DE ADMINISTRATIE detail
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Hefpunt. detail
Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt detail
Verordening elektronische bekendmaking Hefpunt 2015 detail
MANDAATBESLUIT detail