6.6

Vergunningen Kollumerland en Nieuwkruisland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kollumerland en Nieuwkruisland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kollumerland en Nieuwkruisland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden...
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019...
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a.
Intrekking Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 gemeente Kollumerland...
Vaststelling wijzigingsplan ‘De Triemen 6, Triemen’, gemeente Kollumerland c.a.
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel...
RECTIFICATIE
Ontwerpwijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Tibeert Kollum
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging)
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Kollumerland c.a.
Verordening jeugdhulp gemeente Kollumerland c.a. 2018
Rectificatie Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o.
Intrekken verordening Lauwersregeling
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o.
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Bining fase 2 in Triemen’, Kollumerland c.a.
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Kruisstraat te Munnekezijl
Het wijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp is vastgesteld
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Cantaart Kollum
Bestemmingsplannen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening Methardusstraat 2 en Zijlstraat 3 Munnekezijl”
Ontwerpwijzigingsplan Julianastraat e.o.
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Vaststellingbestemmingsplan “Partiële herziening Dwarsried Kollum”
Vaststelling bestemmingsplan Wester-Nieuwkruisland 2 te Kollumerpomp
Ontwerpwijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp
Ontwerpwijzigingsplan Bining fase 2 in Triemen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Ontwerp omgevingsvergunning Wouddijk 7, Kollum
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Parkeerverbod Bernhardlaan - Kollum
Ontwerp wijzigingsplan Westergeest - Recreatiepark Ljeppershiem
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Kollumerland c.a.
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a.
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2018
Verordening hondenbelasting 2018
Verordening Rioolheffing 2018
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018
Verordening reinigingsheffingen 2018
Verordening Forensenbelasting 2018
Legesverordening 2018
Verordening graf- en begraafrechten