7.4

Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning: Pier Winsemiusleane (nabij), Winsum
Bestemmingsplan ‘Bûtengebiet van de gemeente Littenseradiel’ vastgesteld
Herindelingontwerp gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel...
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Littenseradiel 2015
Verleende omgevingsvergunning: 't Bosk 15, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Tjebbingadyk 10, Hidaard
Verleende vergunning: standplaats Freule "kip van het spit", Wommels
Verleende omgevingsvergunning: standplaats Terp Wommels
Vaststelling bestemmingsplan ‘Wiuwert- herinrichting skatebaan’
M.e.r.-beoordelingsbesluit Wet milieubeheer Trijehuzen 2, 8737 JL te Hidaard
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure: Lytse Buorren 27, Wjelsryp
Beleidsregels en Mandaatregeling vastgesteld
Vaststelling bestemmingsplan ‘Wiuwert- herinrichting skatebaan’
Vergunning Drank- en Horecawet: Keatsferiening Wommels
M.e.r.-beoordelingsbesluit Wet milieubeheer: Trijehuzen 2, Hidaard
Gemeente Littenseradiel - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jaenbuorren Jorwert
Mandaatregeling vastgesteld
Ontwerp-verkeersbesluit Jaenbuorren, Jorwert
Gemeente Littenseradiel - Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jaenbuorren Jorwert
Gemeente Littenseradiel - Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Jaenbuorren Jorwert
Eerste wijziging van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Littenseradiel 2015
Verleende omgevingsvergunning uitbreiden bestaande ligboxenstal "Jorwert, Hesenserreed 11 (2014185)"
Ontwerpbestemmingsplan “Dorpen Archeologie”
Verleende vergunning: Freuledag, Wommels
Herziening van de Beheersverordening buitengebied gemeente Littenseradiel vastgesteld
Verordening afvalstoffenheffing 2015 vastgesteld