7.4

Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Melding Wet milieubeheer: Froonackerdyk 8, Wiuwert
Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan Westerein 11, Wjelsryp (2017100)
Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan Wjelsryp, Westerein 11 (2017100)
Gemeente Littenseradiel
Aanvraag omgevingsvergunning: Master Fopmawei 13, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Bearsterdyk 44, Bears
Aanvraag omgevingsvergunning: De Krunen 12, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren nabij nr. 16, Spannum
Aanvraag omgevingsvergunning: Baerderdyk 12, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Master Fopmawei 24, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: De Singel 29, Easterein
Aanvraag omgevingsvergunning: De Langebaan 1, Easterlittens
Verleende omgevingsvergunning: De Singel 29, Easterein
Verleende vergunning: muziekfeest, Jorwert
Verleende vergunning: Nacht fan Boazum
Aanvraag omgevingsvergunning: Húns 32, Húns
Verleende vergunning: Strukton Rail BV
Gemeente Littenseradiel - Instellen 30 km/uur zone - Sibadawei en Skrok te Easterein
Verleende omgevingsvergunning: Tsjerkelânsleane 6, Easterlittens
Verleende omgevingsvergunning: Gibbeflecht, Mantgum
Verleende omgevingsvergunning: Dokter Fokkewei 1, Mantgum
Verleende omgevingsvergunning: Swettepaad nabij nr. 1, Bears
Verleende omgevingsvergunning: Ljurk 40 t/m 50, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Meilahuzen 3, Easterein
Verleende omgevingsvergunning: Hegedyk 3A, Weidum
Aanvraag omgevingsvergunning: Hearedyk 35, Itens
Aanvraag omgevingsvergunning: Hegedyk, Boazum
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 43, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjeintgum 1, Mantgum
Aanvraag omgevingsvergunning: gemaal Klaeiterp, Boazum
Aanvraag omgevingsvergunning: Utbuorren 4, Winsum
Verlengen beslistermijn: Hegedyk 7, Bears
Verlengen beslistermijn: Tsjerkebuorren 23, Easterein
Verleende omgevingsvergunning: Fâldenserwei 22, Baard
Aanvraag omgevingsvergunning: Alde Bayumerdyk 8, Baaium
Aanvraag omgevingsvergunning: Koaidyk 5, Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning: Kleasterdyk 45A, Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning: Skrok 2A, Easterein
Verleende omgevingsvergunning: Meamert 2, Winsum
Verleende vergunning: standplaats suikerspinkraam tijdens Freule, Wommels
Verleende vergunning: standplaats snackwagen tijdens Freule, Wommels
Verleende vergunning: standplaats viskraam tijdens Freule, Wommels
Verleende vergunning: Wilde Kippetjes Partij, Winsum
Verleende vergunning: standplaats touwtrekkraam tijdens Freule, Wommels
Verleende vergunning: Greidhoek'Festival, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren, Kûbaard
Verleende omgevingsvergunning: Weakenserdyk, Winsum
Verleende omgevingsvergunning: Skrinserdyk, Easterlittens
Verleende omgevingsvergunning: Trekwei, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Trijehuzen 3, Hidaard