7.4

Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Littenseradiel 2017
Gemeente Littenseradiel - Uitbreiding 30 km/uur zone - Sibadawei en Skrok Easterein
Verlengen beslistermijn: Hegedyk 3A, Weidum
Verleende omgevingsvergunning: Skoallestrjitte 19, Easterein
Aanvraag omgevingsvergunning: De Singel 29, Easterein
Verleende vergunning: Triathlon, Wommels
Verleende vergunning: Keatsferiening Jacob Klaver Mantgum
Verlengen beslistermijn: Fâldenserwei 22, Baard
Aanvraag omgevingsvergunning: Plan Boalserter Feart kavel 9, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Master Fopmawei 24, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 23, Easterein
Aanvraag omgevingsvergunning: Hegedyk 7, Bears
Aanvraag omgevingsvergunning: It Hynstewaed 15, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Meamert 2, Winsum
Verleende vergunning: Dorpsfeest, Easterlittens
Verleende vergunning: Hegedyk 22 en 24, Jellum
Verleende vergunning: Dorpsfeest, Mantgum
Verleende vergunning: Spulwike, Easterlittens, Easterwierrum, Weidum, en Winsum
Gemeente Littenseradiel - Annwijzen twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Parkeerterrein...
Vastgesteld bestemmingsplan‘Bestemmingsplan Jorwert – Fûns 6 en 8’
Verleende vergunning: dorpsfeest Reahûs
Verleende vergunning: dorpsfeest, Kûbaard
Verleende vergunning: Recreatieloop Rûnom Mantgum
Verleende vergunning: overschrijden combinatielengte landbouwvoertuig
Verleende omgevingsvergunning: Walperterwei 35, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren, Kûbaard
Aanvraag omgevingsvergunning: Trekwei, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Skrinserdyk, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Weakenserbrêge, Winsum
Verlengen beslistermijn: Meamerterdyk 5, Winsum
Verlengen beslistermijn: Van Eysingaleane 27, Easterein
Verlengen beslistermijn: Lytse Dyk 1, Jellum
Verleende omgevingsvergunning: Lytse Dyk 1, Jellum
Verleende omgevingsvergunning: Toarnwerterleane 2, Waaksens
Verleende omgevingsvergunning: Ald Hiem 3, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Opfeart 14, Wiuwert
Verleende omgevingsvergunning: Wammert 1, Easterlittens
Verkeersbesluit Skâns Winsum
Gemeente Littenseradiel - Instellen parkeerverbod - Eker Easterwierrum
GEMEENTE LITTENSERADIEL
Verleende omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan Reahûs, Sânleasterdyk 6 (2017025)
Ontwerpbestemmingsplan 'Mantgum - Skillaerderdyk 15'
Verleende omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan: Sânleansterdyk 6, Reahûs
Gedoogbeschikking jeugdkeet Battenserreed 2, Jorwert
Verleende omgevingsvergunning: De Eker 3, Easterwierrum
Verleende vergunning: Skilplein 15, Easterein
Verleende omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 5, Easterwierrum
Verleende omgevingsvergunning: Hegenserleane 5, Iens
Verleende omgevingsvergunning: Húns 17, Húns
Verleende omgevingsvergunning: Skrins 2, Easterlittens