7.4

Vergunningen Littenseradiel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Littenseradiel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Littenseradiel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning: Sânleansterdyk 6, Reahûs
Aanvraag omgevingsvergunning: Master Jansenstrjitte 10, Mantgum
Aanvraag omgevingsvergunning: Hegedyk 3A, Weidum
Aanvraag omgevingsvergunning: It Sân 4, Itens
Aanvraag omgevingsvergunning: Wielsterdyk 2, Weidum
Aanvraag omgevingsvergunning: Bearsterdyk 19, Bears
Aanvraag omgevingsvergunning: Westerein 11, Wjelsryp
Aanvraag omgevingsvergunning: Meilahuzen 3, Easterein
Aanvraag omgevingsvergunning: Fâldenserwei 22, Baard
Melding Wet milieubeheer: Fabrykswei 2, Easterein
Aanvraag omgevingsvergunning: Jeth 1, Britswert
Parkeerverbod oostzijde Eker, Easterwierrum
Verleende vergunning: Freule, Wommels
Verordening Werkgeverscommissie vastgesteld
Verordening tot derde wijziging van de Verordening Werkgeverscommissie gemeente Littenseradiel
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 5, Easterwierrum
Aanvraag omgevingsvergunning: Wammert 1, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 35, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: De Eker 3, Easterwierrum
Aanvraag omgevingsvergunning: Meamert 2, Winsum
Aanvraag omgevingsvergunning: Walperterwei 35, Wommels
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 2, Easterwierrum
Aanvraag omgevingsvergunning: Dekemawei 14, Baard
Verlengen beslistermijn: Ald Hiem 3, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Tjessingawei 5, Hilaard
Verlengen beslistermijn: De Iisbaan 10, Wommels
Verleende omgevingsvergunning: Bearsterdyk 19, Bears
Gemeente Littenseradiel - Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Verleende vergunning: Walperterwei 27a, Wommels
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 'Mantgum - Skillaerderdyk 15'
Verlengen beslistermijn: Kleasterdyk 47, Winsum
Verlengen beslistermijn: Skrins 2, Easterlittens
Verlengen beslistermijn: Hilaerdermieden 3, Hilaard
Aanvraag omgevingsvergunning: Tsjerkebuorren 3, Winsum
Verlengen beslistermijn: Bongapaed 9A, Reahûs
Aanvraag omgevingsvergunning: Nabij de Zwette t.h.v. fietsbrug en Hesenserreed, Jorwert
Aanvraag omgevingsvergunning: Wieuwens 2A, Easterlittens
Aanvraag omgevingsvergunning: De Leane 4, Kûbaard
Verleende vergunning: "Tuinfeest Do Komst", Easterwierrum
Verleende vergunning: Paardenmarathon, Britswert/Wiuwert
Verleende vergunning: Jeu de Pelote, Easterlittens
Verleende vergunning: Jongeren Openluchtspel "'t Beest", Jorwert
Verleende vergunning: circusvoorstelling, Wommels
Verleende vergunning: rommelmarkt, Wommels
Verleende vergunning: open dag Winsum op de Kaart
Bomenverordening gemeente Littenseradiel 2017
Verleende omgevingsvergunning: Alde Bayumerdyk 8, Baaium
Verlengen beslistermijn: Huylckensteinstrjitte 24, Easterlittens
Gemeente Littenseradiel - Instellen verbod tot stil te staan - Skâns Winsum t.h.v. huisnmummer 15 t/m...
Ontwerp-omgevingsvergunning in afwijking bestemmingsplan Reahûs, Sânleasterdyk 6 (2017025)