7.4

Vergunningen Losser

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Losser. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Losser. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Losser - ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure - omgevingsvergunning tweede fase...
Gemeente Losser - ontwerpbesluit uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...
Gemeente Losser - aanwijzen als fietsstraat met een daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h -...
Gemeente Losser - afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer - Hogeboekelweg (en Strokappenweg),...
Gemeente Losser - bestemmingsplan - voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten -...
Gemeente Losser - Aanwijzen van tijdelijke gehandicaptenparkeerplaatsen - diverse locaties, Losser
Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Losser
Gemeente Losser - Voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - de Lutte 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, gemeente Losser 2021
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Losser 2021
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Losser 2021
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Keizershofje
Bekendmaking NEN-normen gemeente Losser 2021
Gemeente Losser - vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit - wijzigen van de inrichting - Elfterheurneweg...
Gemeente Losser - ontwerp-bestemmingsplan - Glane 2016, partiele herziening Gronausestraat 467-471, Glane
Nadere regels vervoer jeugdhulp gemeente Losser 2021
Nadere regels pgb jeugdhulp gemeente Losser 2021
Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2021
Gemeente Losser - verlenging terinzagetermijn - Concept Windbeleid Noordoost-Twente
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser
Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021.
Beleidsregel coronacompensatie Losser 2020
Verordening individuele inkomenstoeslag 2015
20Z02610
Mandaatbesluit gemeente Losser 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309,...
Besluit ondermandaat medewerkers afdeling Bedrijfsbureau, Werk, Inkomen en Zorg
Besluit tot het instellen van een streekproductenmarkt 2020
Gemeente Losser - Kennisgeving inspraak Concept-Windbeleid Noordoost-Twente
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingplan - Overdinkel 2014, partiële herziening Hoofdstraat 63, Overdinkel
Verordening uitsluitend recht SW-bedrijven
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - deels verleggen...
Gemeente Losser - Vaststelling detailhandelsvisie en flankerend beleid
Subsidieverordening Stimulering Detailhandel gemeente Losser 2020 - 2023
bodemkwaliteitskaart PFAS en de bijbehorende notitie beleidsregels PFAS
Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart...
Subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure - bouwen van een...
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan Losser Centrum 2019
Gemeente Losser - vastgesteld bestemmingsplan - Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij...
Gemeente Losser - definitief besluit hogere grenswaarde - realiseren van het appartementencomplex - op...
Gemeente Losser - verlening omgevingsvergunning, eerste fase - realiseren van het appartementencomplex...
Gemeente Losser - aanwijzing als fietsstraat met een daarbij behorende maximumsnelheid van 30 km/h -...
Gemeente Losser - afsluiting voor doorgaand gemotoriseerd verkeer - Hogeboekelweg en Strokappenweg,...
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan - buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309, Overdinkel
Mandaatbesluit gemeente Losser 2020
Gemeente Losser - ontwerp bestemmingsplan - buitengebied partiële herziening - Hoofdstraat 308-309, Overdinkel