7.5

Vergunningen Meerssen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Meerssen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Meerssen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 21 augustus 2020
Intrekken verordening peuterprogramma gemeente Meerssen 2017
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Bunderstraat 88’
Uitvoeringsbesluit Buitengebied en reclame-uitingen gemeente Meerssen 2010
Uitvoeringsbesluit bestrijding parkeerexcessen Geulle
Aanwijzingsbesluit toezichthouders o.g.v. Artikel 6.2. APV
Bijlage bij artikel 2.1.5.1 Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
Aanwijzingsbesluit speelterreinen en natuurgebieden conform artikel 2.4.17
Besluit tot het aanwijzen van evenementen waarvoor geen vergunning is vereist op grond van art. 2.2.2,...
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Meerssen 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 15 juli 2020
Gemeente Meerssen - verkeersmaatregelen - rotonde Herkenberg, Volderstraat en Kuileneindestraat, Meerssen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 juli 2020
Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw buitengemeente 2020
Verordening reinigingsheffingen Meerssen 2020
Damoclesbeleid Lokalen en Woningen
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 15 juni 2020
Beleidsregels Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020
Intrekking beleidsnota Activeren, waarderen en afschrijven activa 2014
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg 29 mei 2020
Aanvullend Reglement van Orde t.b.v. digitaal vergaderen door de gemeenteraad van de gemeente Meerssen...
Wegsleepverordening Meerssen 2020
Aanvullend Reglement voor de Raadsadviesvergaderingen t.b.v. digitaal vergaderen gemeente Meerssen 2020
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Meerssen 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 13 mei 2020
Gemeente Meerssen - instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer - Vliegenstraat in de kern...
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Meerssen 2019
Uitvoeringsbesluit hoogwaardig handhaven en debiteuren Participatiewet, IOAW en IOAZ Maastricht-Heuvelland...
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming...
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Meerssen 2020
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent...
Mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw buitengemeente 2020
Meerssen - instellen geslotenverklaring doorgaand vrachtverkeer - kern Ulestraten
Meerssen - Instellen maximumsnelheid van 60 km/uur buiten de bebouwde kom - Deelgebied: Oostbroek-Brommelen...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 27 maart 2020
Meerssen - instellen parkeerverbod - Arnold Somyasingel
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Benoemingsbesluit toezichthouder BRP Meerssen
Meerssen - aanwijzen van een of meerdere parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische...
Meerssen - uitbreiden van de 30 km-zone binnen de bebouwde kom - Bunde
Meerssen - instellen maximum snelheid van 60km/uur en het uitbreiden van de 30 km-zone - diverse locaties,...
Meerssen - intrekken parkeerregulering - Herkenberg-Gansbaan-Hoekweg
Verordening rechtspositie raads- en burgerleden gemeente Meerssen 2020
Verordening adviescommissie Kerngroep Meerssen 2020
Verordening Auditcommissie Meerssen 2020
Verordening werkgeverscommissie Meerssen 2020
Treasurystatuut Gemeente Meerssen 2019
Delegatiebesluit bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie 2020
Mandaatbesluit Griffier Meerssen 2020