Vergunningen Montfoort

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Montfoort. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Montfoort. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Montfoort - Tijdelijke verkeersbesluit ivm Koningsdag - Gemeente Montfoort
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Montfoort 2020
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Willeskop, percelen C276 en 316, Montfoort’
vervangingsbesluit archiefbescheiden gemeente Montfoort
Verordening tot regeling van de toekenning van het Jongerenlintje
Mandaatregeling gemeente Montfoort 2020
Verordening op de heffing en de invordering Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten 2020
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Afvalstoffenverordening 2020
Rioolaansluitverordening Montfoort 2020
Verordening op de heffing en invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020
Verordening op de heffing en invordering van de marktgelden in de gemeente Montfoort 2020 (Verordening...
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Wulverhorst thv nr. 58
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Verlengde Hoogstraat thv nr. 26
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Titus Brandsmastraat 31
Vaststelling bestemmingsplan 'Heeswijk 159-161'
Gemeente Montfoort - -
Gemeente Montfoort - GPP - Hannie Schafstraat 30 te Montfoort
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Liefhoven’
Besluit tot instemming met de wijziging Gemeenschappelijke regeling BSR in verband met de herindeling...
Vaststelling bestemmingsplan “Waardsedijk-Oost 14”
Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Montfoort
Ontwerp omgevingsvergunning Liefhovendijk 4 te Linschoten ter inzage
Intrekking Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...
Intrekking Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017
Intrekking Archiefverordening gemeente Montfoort 2014
gemeente Montfoort - - gemeente Montfoort
Evenementenbeleid 2018-2024 gemeente Montfoort
Gemeente Montfoort - EV laadpaal - Veldzichtlaan thv nr. 25
Landelijke Richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)
Vaststelling bestemmingsplan ‘'Johan de Ridderlaan ten zuiden van nr. 1'’
Gemeente MOntfoort - -
Archiefverordening gemeente Montfoort 2019
Damoclesbeleid gemeente Montfoort 2019
Personeelsbeleid gemeente Montfoort
Procedure ambtelijk horen bij bezwaarschriften personele aangelegenheden
Arbo- en verzuimbeleid gemeente Montfoort
nul-optie coffeeshops Montfoort 2019
Woonvisie 2019-2030 gemeente Montfoort
Kruimelgevallenbeleid gemeente Montfoort
Beleidsregels Huisvestingsverordening Regio Utrecht-Gemeente Montfoort 2019
Huisvestingsverordening gemeente Montfoort 2019
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Liefhovendijk 4 Linschoten
Huisvestingsverordening gemeente Montfoort 2019
Gehandicapteparkeerplaats op kenteken - -
Ontwerp bestemmingsplan ‘Waardsedijk-Oost 14’ en bijbehorend m.e.r. beoordelingsbesluit
Voorontwerpbestemmingsplan ‘'Cattenbroekerdijk 34 te Linschoten'’