7.8

Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân...
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020
Ontwerpwijzigingsplan Kollum-Zuid ter inzage
Ontwerp-besluit Wet Geluidhinder vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum
Wijzigingsplan Meester Visserstraat 23 te Kollumerpomp is vastgesteld
Noardeast-Fryslân - Gehandicsaptenparkeerplaats - Holwered
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’
Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Kollum
Vastgesteld bestemmingsplan Mûnewei 5 te Nes
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’
Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerp-bestemmingsplan ‘Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13’
Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning oprichten wegrestaurant (McDonalds) te Dokkum
Ontwerpomgevingsvergunning Triemsterloane 5 te Triemen
Nadere regels Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân
Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere...
gemeente Noardeast-Fryslân - vrijliggend fietspad - Doniaweg te Hallum
Ontwerp bestemmingsplan ‘afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’
gemeente Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Dokkum
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Noardeast-Fryslân 2020
Holwerd Lands Welvaren 1, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Niawier Grytmanswei 6, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Legesverordening 2020
Legesverordening 2020
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Noardeast-Fryslân
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van buizen, kabels, draden...
Verordening reinigingsheffing 2020
Verordening bruggelden 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening rioolaansluitrecht 2020
Legesverordening 2020
Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Verordening liggelden 2020
Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kollum Dorp – Westenstein Eiland is vastgesteld
Verordening jeugdhulp gemeente Noardeast-Fryslân 2020
Ontwerpbestemmingsplan Mûnewei 5 Nes
gemeente Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Hoofdweg te Burdaard
gemeente Noardeast-Fryslân - Instellen onverplicht fietspad - Kollum
Ontwerpbestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad inzien
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Noardeast-Fryslân
Ontwerpwijzigingsplan Meester Visserstraat 23 Kollumerpomp
Ontwerpwijzigingsplan Dokkum-Stadsdock