7.4

Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Rectificatie Bestemmingsplan Westergeest Beintemawei 3
Besluit vaststellen hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe opslagloods op het perceel Bangawei 3 te Hantumhuizen...
Kennisgeving 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Wegrestaurant te Dokkum’ (McDonalds).
Verordening op de werkgeverscommissie Noardeast-Fryslân 2020
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Paradyske 4, Kollum’, gemeente Noardeast-Fryslân
Wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Tibsterwei 1 te Ee’, gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling dorpen- en wijkenbudget Noardeast-Fryslân
Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een wasplaats en bouw van een loods en 4 silo's op het perceel...
Wijzigingsplan Dokkum - Stadsdock is vastgesteld
Wet Geluidhinder Besluit vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum
Ontwerp omgevingsvergunning Elba 8 Holwerd
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum
Ontwerpbestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’, gemeente Noardeast-Fryslân
Bestemmingsplan Reparatieplan Dokkum Regiostad is vastgesteld
subsidieregeling Aktiviteiten foar de âlderein Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling Keunst en Kultuer Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling Meidwaan & Soarch Noardeast-Fryslân
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure en besluit hogere grenswaarde
Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân
Bestemmingsplan Westergeest Beintemawei 3 is gewijzigd vastgesteld
Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Noardeast-Fryslân...
Nadere regels gebruikelijke hulp, bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk gemeente Dantumadiel 2020
Ontwerpwijzigingsplan Kollum-Zuid ter inzage
Ontwerp-besluit Wet Geluidhinder vaststelling hogere grenswaarden Hantumerweg 36 te Dokkum
Noardeast-Fryslân - Gehandicsaptenparkeerplaats - Holwered
Wijzigingsplan Meester Visserstraat 23 te Kollumerpomp is vastgesteld
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’
Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Kollum
Vastgesteld bestemmingsplan Mûnewei 5 te Nes
Ontwerpbestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken, Verplaatsing Aldi’
Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerp-bestemmingsplan ‘Zwagerbosch (oostelijk van) Boskwei 13’
Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning oprichten wegrestaurant (McDonalds) te Dokkum
Ontwerpomgevingsvergunning Triemsterloane 5 te Triemen
Nadere regels Verordening naamgeving en nummering (adressen) Noardeast-Fryslân
Reglement commissie naamgeving Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Besluit van de voorzitter van de veiligheidsregio Fryslân houdende voorschriften ter voorkoming van verdere...
gemeente Noardeast-Fryslân - vrijliggend fietspad - Doniaweg te Hallum
Ontwerp bestemmingsplan ‘afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’
gemeente Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Dokkum
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Noardeast-Fryslân 2020
Holwerd Lands Welvaren 1, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Niawier Grytmanswei 6, aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsbesluit (ter inzage)
Legesverordening 2020