7.3

Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening Stimuleringslening (particuliere woningverbetering) gemeente Noardeast-Fryslân
Besluit vaststelling hogere grenswaarde Nesserwei/Dongerawei N358 Ternaard
Nadere regels subsidieverstrekking SOM-projecten
Verordening Stimuleringslening gevelverbetering panden Beschermd Stadsgezicht Dokkum
Subsidieregeling compensatie heffing onroerendezaakbelastingen dorpshuizen Noardeast-Fryslân
Regeling elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Noardeast-Fryslân 2021
Regeling vergunningvrij aanleggen van uitwegen Noardeast-Fryslân
Plannen Wegrestaurant McDonald’s gemeente Noardeast-Fryslân ter inzage
Wijzigingsplan ‘Ternaard - Nesserwei 5’, gemeente Noardeast-Fryslân
Verordening Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslan 2021
Verordening Starterslening gemeente Noardeast-Fryslan 2021
Verordening Verzilverlening gemeente Noardeast-Fryslan 2021
Subsidieregeling vernieuwen opstallen sportverenigingen Noardeast-Fryslân
Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op Griene Wei 48A te Oosternijkerk
Ontwerpwijzigingsplan ‘Dwarsried 2020’
Ontwerp omgevingsvergunning De Ham 2 Hiaure
Verordening op de gezamenlijke Rekenkamercommissie van de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel
Bestemmingsplan Anjum – It Hoarnleger en De Singel 4A vastgesteld
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Nesserwei/Dongerawei N358 Ternaard
Bekendmaking exploitatieovereenkomst ‘Ternaard – Nesserwei 5’
beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noardeast-Fryslân
Wijzigingsplan Kollumerpomp Brongersmaweg 11 vastgesteld
Ontwerp wijzigingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 26’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 26’
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de begraafplaats op het perceel Foarwei 141 te Kollumerzwaag...
Bestemmingsplan Kollumerpomp Uitkijktoren gewijzigd vastgesteld
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
gemeente Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Kollum
Ontwerpwijzigingsplan ‘Ternaard - Nesserwei 5’, gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling voorbereidingskosten DOM
[Welstandsnota Noardeast-Fryslân ]
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels...
Verordening doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Noardeast-Fryslân
Tijdelijke regeling subsidieregeling compensatie corona voor culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties...
Subsidieregeling Evenementen Noardeast-Fryslân
De gemeentelijke verordening geurhinder en veehouderij Kollumerland c.a. geldend te verklaren voor de...
Verordening leerlingenvervoer gemeente Noardeast-Fryslân 2019
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noardeast-Fryslân 2020
Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Kollum
Bestemmingsplan Kollum Paradyske 4 is vastgesteld
Afvalstoffenverordening Noardeast-Fryslân
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Grytsmanswei 6 Niawier
Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerp-bestemmingsplan ‘Miedwei 6 Brantgum’
Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, Foarwei 141 te Kollumerzwaag
Subsidieregeling Aktiviteiten foar bern en jongerein Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling Ynwenners yn beweging Noardeast-Fryslân
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Elba 8 te Holwerd
Bestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’ is vastgesteld