7.4

Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
beleids- en nadere regels doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noardeast-Fryslân
Wijzigingsplan Kollumerpomp Brongersmaweg 11 vastgesteld
Ontwerp wijzigingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 26’
Ontwerp wijzigingsplan ‘Ferwert-Zeedijk 26’
Omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de begraafplaats op het perceel Foarwei 141 te Kollumerzwaag...
Bestemmingsplan Kollumerpomp Uitkijktoren gewijzigd vastgesteld
Verordening onroerende zaakbelastingen 2021
gemeente Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Kollum
Ontwerpwijzigingsplan ‘Ternaard - Nesserwei 5’, gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling voorbereidingskosten DOM
[Welstandsnota Noardeast-Fryslân ]
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels...
Verordening doelmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020 gemeente Noardeast-Fryslân
Tijdelijke regeling subsidieregeling compensatie corona voor culturele instellingen en vrijwilligersorganisaties...
Subsidieregeling Evenementen Noardeast-Fryslân
De gemeentelijke verordening geurhinder en veehouderij Kollumerland c.a. geldend te verklaren voor de...
Verordening leerlingenvervoer gemeente Noardeast-Fryslân 2019
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling Versnellingsagenda regio Noordoost Fryslân 2021
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Noardeast-Fryslân 2020
Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Kollum
Bestemmingsplan Kollum Paradyske 4 is vastgesteld
Afvalstoffenverordening Noardeast-Fryslân
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Grytsmanswei 6 Niawier
Gemeente Noardeast-Fryslân Ontwerp-bestemmingsplan ‘Miedwei 6 Brantgum’
Terinzagelegging ontwerp-besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, Foarwei 141 te Kollumerzwaag
Subsidieregeling Aktiviteiten foar bern en jongerein Noardeast-Fryslân
Subsidieregeling Ynwenners yn beweging Noardeast-Fryslân
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure Elba 8 te Holwerd
Bestemmingsplan ‘Ternaarderwei 54, Wierum’ is vastgesteld
Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan "Fellingswei 4 te Wetsens"
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hallum- Kleine Streek, Grote Streek en Antsjemastreek’
Ontwerpbestemmingsplan Anjum – It Hoarnleger en De Singel 4A
Ontwerpwijzigingsplan ‘Kollumerpomp-Brongersmaweg 11’, gemeente Noardeast-Fryslân
Verordening rechtmatigheid Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noardeast-Fryslân 2020
Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Tibsterwei 1 te Ee’, gemeente Noardeast-Fryslân
Vastgesteld Bestemmingsplan ‘Tibsterwei 1 te Ee’, gemeente Noardeast-Fryslân
gemeente Noardeast-Fryslân - Instellen parkeerplaatsen laden elektrische auto’s - Mûnebuorren te Anjum
gemeente Noardeast-Fryslân - Instellen parkeerplaatsen laden van elektrische auto's - De Kamp te Holwerd
Noardeast-Fryslân - Gehandicaptenparkeerplaats - Dokkum
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kollumerpomp-Uitkijktoren’, gemeente Noardeast-Fryslân
Rectificatie Bestemmingsplan Westergeest Beintemawei 3
Besluit vaststellen hogere grenswaarde Strobosserweg/Hogedijken Dokkum
Kennisgeving 1.3.1 Bro en inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Wegrestaurant te Dokkum’ (McDonalds).
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe opslagloods op het perceel Bangawei 3 te Hantumhuizen...
Verordening op de werkgeverscommissie Noardeast-Fryslân 2020
Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening afwijkingsmogelijkheid 2e agrarische bedrijfswoning’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Paradyske 4, Kollum’, gemeente Noardeast-Fryslân
Wijzigingsplan Kollum-Zuid vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dokkum - Hogedijken’