Vergunningen Noardeast-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noardeast-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, zonnepark bij Betterwird te Dokkum
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeene Noardeast-Fryslân
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Horneweg 20-Blije’
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Horneweg 20-Blije’
Reglement burgerlijke stand 2019 Gemeente Noardeast-Fryslân
Nadere regels gebruikelijke hulp bovengebruikelijke hulp en sociaal netwerk Verordening jeugdhulp 2019...
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’
Ontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noardeast-Fryslân houdende regels omtrent de heffing...
Algemene subsidieverordening Noardeast-Fryslân
Inspraakverordening gemeente Noardeast-Fryslân
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure voor een mestbassin aan de Iedyk in Wânswert
Terinzagelegging besluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo Heskamperweg 8 te Blije
Bestemmingsplan Uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag is vastgesteld
Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "Botniaweg 2 te Marrum en Nieuwe Weg 1 te Ferwert,...
Verordening jeugdhulp gemeente Noardeast-Fryslân 2019
Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2018
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit, ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan Kollum...
Verrodening adviescommissie beswaarschriften gemeenten Noardeast-Frysân en Dantumadiel (2019)
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Hallum-Grote Streek, Kleine Streek en Antsjemastreek’
Besluit informatie- en achiefbeheer Noardeast-Fryslân 2019
Verordening informatie- en archiefbeheer Noardeast-Fryslan 2019
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
Wijzigingsplan Lytse Wei 8 te Ternaard is vastgesteld
Rectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije
Rectificatie, bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Horneweg 20 Blije
Ontwerpbestemmingsplan Westergeest – Beintemawei 3 inzien
Ontwerp omgevingsvergunning Iedyk Wânswert
Verleende omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo, bouw stal en overkapte buitenuitloop op het perceel...
Reparatieplan Ooster Nieuwkruisland 1 te Warfstermolen is vastgesteld
Verordening winkeltijden Noardeast-Fryslân 2019
Gezamenlijke klachtenregeling gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân
Verordening op de ambtelijke bijstand van de gemeente Noardeast-Fryslân
Verordening op het burgerinitiatief (2019)
Wijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 (ged.) en besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Ontwerpbestemmingsplan uitbreiding Mulder Agro, Foarwei 47 (ged.) Kollumerzwaag inzien
Erfgoedverordening Noardeast-Fryslân (2019)
Verordening op de fractieondersteuning (2019)
Verordening op de werkgeverscommissie gemeente Noardeast-Fryslân (2019)
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Noardeast-Fryslân 2019
Reglement van orde voor vergaderingen van de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân 2019
Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Noardeast-Fryslân
Bouwverordening Noardeast-Fryslân (2019)
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen...
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen...
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen...
Gemeente Noardeast-Fryslân - Verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen...