Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 juli 2019, nr. 1244558/1244560, tot het in beheer en onderhoud brengen bij de provincie van een gedeelte van de N241 ter hoogte van de ovale rotonde bij de kruispunten met de Langereis en de Dijkweg, in de gemeenten Heerhugowaard en Opmeer detail
Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van personeelsleden Noord-Holland 2018 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 juli 2019, nr. 1069027/1214366, tot intrekking van enkele reglementen detail
Privacyprotocol toegang en beveiliging Noord-Holland 2019 detail
Privacyprotocol ICT-middelengebruik Noord-Holland 2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland detail
Privacyprotocol ritregistratie Noord-Holland 2019 detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland detail
Provincie Noord-Holland - Het tijdelijk verwijderen van de borden G12a en de plaatsing van borden C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op het (brom)fietspad langs de N522 - gemeente Ouder-Amstel. detail
Provinciale Ruimtelijke Verordening detail
Wabo, ontwerp-beschikking (ontwerp wijziging omgevingsvergunning windturbinepark), provincie Noord-Holland detail
Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei 2019, nr. 1209678/1211710, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016 detail
Verordening werkgeverscommissie statengriffie Noord-Holland 2011 detail
Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2016 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 21 mei, nr. 836050/1185361, tot wijziging van de aanvraagperiode voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 detail
Beleidsregel beoordeling geurhinder inrichtingen Noord-Holland detail
Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2019, nr 1207832/1207839, tot vaststelling van het subsidieplafond en de indieningsperiode voor de Uitvoeringsregeling subsidies restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 detail
Provinciale Ruimtelijke Verordening detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 mei 2019, nr. 1213783/1213790, tot het plaatsen langs de Amstel van verkeerstekens A.2, A.9 en B.8 van Bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement tijdens de bouw van de nieuwe brug over de Amstel in Ouderkerk aan de Amstel detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2019 tot kennisgeving van inzage ontwerp wijziging luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg detail
Regeling provinciale penningen Noord-Holland 2020 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 23 april 2019, nr. 1141349-1203157, tot wijziging van het subsidieplafond van de ‘Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland’ voor het onderdeel ‘Jonge landbouwers’ detail
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit van Noord-Holland, 1208597/1208601, tot het tijdelijk verwijderen van de borden G12a en de plaatsing van borden C1 en C16 - op het (brom)fietspad langs de N522 tussen de kruispunten met het Hoger Einde-Noord en de Jacob van Ruisdaelweg in de gemeente Ouder-Amstel. detail
Rectificatie: Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg, provincie Noord-Holland detail
Reglement adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 april 2019, nr. 1166494/1197249, inzake aanwijzing zwemlocaties in oppervlaktewater detail
Uitvoeringsregeling opstellingen voor zonne-energie in het landelijk gebied Noord-Holland 2019 detail
Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH Hippolytushoeverweg, provincie Noord-Holland detail
Rectificatie: Besluit- van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 maart 2019 nr. 954884/1193474, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 detail
Gedragscode voor statenleden, duocommissieleden, gedeputeerden en de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland 2012 detail
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 detail
Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, waterrecreatie Noord-Holland 2017 detail
Mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten behoeve van stichting CROW detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 maart 2019 tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit interbestuurlijk toezichthouders provincie Noord-Holland 2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 detail
Subsidieplafond voor 2019 en openstelling van de Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 detail
Besluit wijzigen beheergrens N514 detail
Overdracht tussen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Schagen, van de verplichting tot onderhoud van diverse wegen en weggedeelten detail
Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland detail
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019 detail
Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 detail
Rectificatie: Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 12 november 2018, tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening, tranche 10A, in verband met een technische correctie detail
Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 detail
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 detail
Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 detail