Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 oktober 2019, nr. 1301023/1301025 tot het vaststellen...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 9 oktober 2019, nummer: 1272561/1289869 tot onttrekking...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 oktober 2019, nr. 1268849/1268853, tot intrekking...
Besluit van de Algemene Vergadering van Innovatiefonds Noord-Holland B.V. van de provincie Noord-Holland...
Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland
Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 7 oktober 2019, nr. 1283696/1283704 tot het vaststellen...
Besluit van de Algemene vergadering van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. tot vaststelling...
Beleidsregel intern en extern salderen
Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999
Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2020
Beleidsregel medegebruik busbanen en busstroken Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 maart 2019 tot vaststelling van enkele wijzigingen...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 september 2019, nr. 1241869/ 1241873, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019
Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-Holland 2019
Kennisgeving: Besluit van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 september 2019, nr 954903/1263480 , tot wijziging...
Verzuimprotocol Provincie Noord-Holland 2019
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021)
Provinciale Ruimtelijke Verordening
Besluit van de directeur Concernzaken van de provincie Noord-Holland van 11 september 2019 houdende verlening...
Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies Noord-Holland ‘Verplaatsing van landbouwbedrijven'
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Wabo, uitgebreide procedure, beschikkingen (wijziging omgevingsvergunning windturbinepark Nieuwe Hemweg),...
Wadloopverordening 2019
Besluit ondermandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr 1241232/1241254, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr 1241234/1241302, tot vaststelling...
Uitvoeringsregeling subsidie onderhoud van provinciale monumenten Noord-Holland 2019
Besluit mandaat, volmacht- en machtiging Human Resource Management Noord-Holland
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
VTH beleid, Regionaal uniform uitvoerings- en handhavingsbeleid NZKG 2019-2022
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 mei 2019, nr. 1217540/1222035, tot vaststelling...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 juli 2019, nr. 1239642/1240397, tot intrekking...
de Beleidsregel openbaarmaking informatie over handhavingsbesluiten Brzo- en RIE-inrichtingen Noord-Holland
Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering procesondersteuning klimaatadaptatie Noord-Holland 2019
provincie Noord-Holland - plaatsing borden A1(50), C2 en verwijdering bord G12a - de provinciale weg...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 juli 2019, nr. 1141349/1213326, tot wijziging...
provincie Noord-Holland - verlagen snelheid naar 60 km/uur - N201 ter hoogte van kruispunt met N231,...
Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van personeelsleden Noord-Holland 2018
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 juli 2019, nr. 1244558/1244560, tot het in beheer...
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 2 juli 2019, nr. 1069027/1214366, tot intrekking...
Privacyprotocol toegang en beveiliging Noord-Holland 2019
Privacyprotocol ICT-middelengebruik Noord-Holland 2019
Privacyprotocol ritregistratie Noord-Holland 2019