Vergunningen Noord-Holland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Noord-Holland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Noord-Holland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vaststelling van het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2020 op grond van de HIRB+ Uitvoeringsregeling...
HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland...
HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2020
HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie Toekomstbestendige Winkelgebieden 2020
Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015
Provincie Noord-Holland - terinzagelegging ontwerp Omgevingsverordening NH2020
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit Formule 1 (Dutch Grand Prix) - Noord-Holland
Provincie Noord-Holland - Verkeersbesluit Formule 1 (duinbesluit) - Noord-Holland
Provincie Noord-Holland - plaatsing en verwijdering van diverse borden - N246, in de gemeente Zaanstad
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 januari 2020 tot vaststelling van de Richtlijn...
Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan vereniging Natuurmonumenten ten behoeve van het aangaan en...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 28 januari 2020, nr.1338863/1357891 tot goedkeuring...
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 januari 2020 van Noord-Holland, nr. 1353623/1353741 tot het bestemmen...
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 januari 2020, nr. 1318974/ 1330329, tot intrekking...
Provincie Noord-Holland - plaatsen en verwijderen van borden op de N194 en N307 - Westfrisiaweg
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 15 januari 2020 van Noord-Holland, nr. 1353623/1353741 tot het bestemmen...
Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 5 november 2019, nr. 1323351/1323312, tot vaststelling...
Mandaatbesluit heffing en invordering leges bij aanvraag Wadloopverordening Noord-Holland 2020
Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland 2019
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de commissaris van de Koning van 17 december 2019,...
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en van de commissaris van de Koning van 17 december...
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Financiële verordening provincie Noord-Holland
Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999
Uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010
Legesverordening Noord-Holland 2020
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 december 2019 tot vaststelling van het subsidieplafond...
Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020
Ter kennisneming, Zakelijke beschrijving exploitatie- en planschadeovereenkomst “PIP Beverwijk-Oterleek”,...
Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan provincie Utrecht ten behoeve van aanbestedingstraject grondwateranalyses
Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014
Besluit mandaat, ondervolmacht en -machtiging van de werkgeverscommissie statengriffie Noord-Holland...
Archiefverordening Noord-Holland 2014
Mandaatbesluit wadloopverordening provincie Noord-Holland 2019
Beleidsregels Wadloopverordening 2019
Vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2020
Instellingsbesluit Eenheid Screening en Bewakingsaanpak 2019
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Beleidsregel Wet Bibob Noord-Holland 2019
Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2020
Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2020
Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop van NNN-terreinen Noord-Holland 2019
Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 2 december 2019, nr. 1267487/1267487, tot intrekking...
Programma Natuurontwikkeling 2020-2024, waarin opgenomen het Natuurbeheerplan 2020
Besluit ondermandaat, -volmacht en machtiging Human Resource Management Noord-Holland
Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 december 2019, nr. 1317436/1317438, tot verstrekking...
Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland