7.4

Vergunningen Olst-Wijhe

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Olst-Wijhe. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Olst-Wijhe. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Besluit m.e.r. beoordeling
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Dingshofweg 7-7a ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hamelweg 16 ter inzage
Mandaat Wet Verplichte GGZ
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Olst-Wijhe 2020
Ontwerpbestemmingsplan Wesepe, Bonekampweg 7-9 ter inzage
Mandaat Europese aanbesteding digitaal platform t.b.v. het gemeentelijk energieloket met aanvullend front...
Besluit tot het aanwijzen van zonneparken en windmolens als extra categorieën waarvoor een verklaring...
Mandaat- en volmachtbesluit aanbesteding Wmo maatwerkvoorzieningen
Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Olstergaard
Ontwerpbestemmingsplan Olstergaard ter inzage
Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Olst, Abersonterrein
Kennisgeving besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Olst, Abersonterrein
Ontwerp bestemmingsplan Olst, Abersonterrein
Ontwerp-omgevingsvergunning Olst, Calamiteitenroute ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bremmelerstraat 13 ter inzage
Mandaatbesluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen - Aaldert Geertsstraat, Jan Hooglandstraat...
RECTIFICATIE - Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst...
Ontwerpbestemmingsplan Olst, Fietstunnel Ter Stegestraat ter inzage
Verordening geurhinder en veehouderij Boskamp 2019
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bokkelerweg 2 en Stapelhaarspad 1 in Wesepe ter inzage
Bestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47 gewijzigd vastgesteld
Ontwerpbestemmingsplan Kleine Kernen, Rijksstraatweg 52 en Kleine Beld 1 t/m 6 in Olst (Den Nul) ter...
Algemene plaatselijke verordening Olst-Wijhe
Bestemmingsplan Buitengebied, Marsweg 3-5 vastgesteld
Gemeente Olst-Wijhe - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatasen voor opladen elektrische voertuigen...
Beleidsregels armoedebestrijding Olst-Wijhe
Beleidsregels re-integratie en participatie gemeente Olst-Wijhe
Notitie buurtschappenbeleid
Vestiging voorkeursrecht ex artikel 2 juncto artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in Wijhe,...
Beleidsregels wonen kernwinkelgebied Olst
Aanwijzingsbesluit (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand gemeente Olst-Wijhe 2020
Bestemmingsplan Ambachtsweg 5, Industrieweg 1c ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan Boskamp, Boskamp 47
Besluit tot wijziging van het Mandaat- en volmachtstatuut
Rectificatie Verordening toeristenbelasting 2020
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Verordening afvalstoffenheffing 2020 Olst-Wijhe
Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Olst-Wijhe 2017
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Steunenbergerweg 6’ gewijzigd vastgesteld
Vestiging voorlopig voorkeursrecht ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten op gronden in Wijhe
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020 gemeente Olst-Wijhe
Bestemmingsplan Elshof, Elshofweg naast 11 vastgesteld
Verordening tegemoetkoming onvermijdbare kosten medisch afval 2020 Olst-Wijhe
Verordening sociaal domein Olst-Wijhe
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020
Verordening lijkbezorgingrechten 2020
Legesverordening 2020