Vergunningen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Ooststellingwerf - - Oosterwolde
gemeente Ooststellingwerf - - Makkinga
Beleidsregels Wmo
Reglement van Orde raad Ooststellingwerf 2018
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2018 gemeente Ooststellingwerf
Beleidsregel bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Ooststellingwerf
Ontwerpbestemmingsplan Onderstation Nanningaweg 47 Oosterwolde
Ontwerpbestemmingsplan Drie Tolhekken Drogerij te Oosterwolde
Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Ooststellingwerf 2018
Vaststelling bestemmingsplan ‘Donkerbroek – Bovenweg tussen 27-29’
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Ooststellingwerf 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ooststellingwerf 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Ooststellingwerf 2019
Controleverordening Ooststellingwerf 2019
Intrekking voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Duistereweg Oosterwolde
Omgevingsvergunning Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer
Ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam
Intrekking ontwerpbestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde
Legesverordening 2019
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Woongebied Wrongel te Oosterwolde’
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Woongebied Wrongel te Oosterwolde’
Gedragscode integriteit raadsleden Ooststellingwerf 2017
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ooststellingwerf 2019
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’
Verordening Fries in het schriftelijk verkeer
Gemeente Ooststellingwerf - Aanleggen landbouwsluis Oude Willem, Appelscha - Oude Willem, Appelscha
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018
Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde
Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder behorend bij het ontwerpbestemmingsplan Donkerbroek...
Vaststelling bestemmingsplan ‘vervangende nieuwbouw Prandinga 42 te Oosterwolde’
Gemeente Ooststellingwerf - Tijdelijk parkeerverbod Prikkedam - Prikkedam, Makkinga
Gemeente Ooststellingwerf - Wijzigen bebouwde komgrens Compagnonsweg, Waskemeer - Waskemeer
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’
Subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oosterwolde
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’
Omgevingsvergunning Zwetteweg 8 te Haule
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019
Omgevingsvergunning Meester Lokstraat 49c te Ravenswoud
Omgevingsvergunning Boekhorsterweg 21A te Oosterwolde
Beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018
Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Wrongel Oosterwolde
Intrekken Beleidsregels Jeugdhulp 2015, gemeente Ooststellingerwerf
Organisatiestatuut gemeente Ooststellingwerf per 1 maart 2018