Vergunningen Ooststellingwerf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Ooststellingwerf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Ooststellingwerf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Controleverordening Ooststellingwerf 2019 detail
Intrekking voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde detail
Omgevingsvergunning Zonnepark Oosterwolde mts. De Boer detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Duistereweg Oosterwolde detail
Ontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam detail
Intrekking ontwerpbestemmingsplan Oude Dorp Oosterwolde detail
Legesverordening 2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Woongebied Wrongel te Oosterwolde’ detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Woongebied Wrongel te Oosterwolde’ detail
Gedragscode integriteit raadsleden Ooststellingwerf 2017 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Ooststellingwerf 2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’ detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan ‘Oosterwolde - Dertien Aprilstraat’ detail
Verordening Fries in het schriftelijk verkeer detail
Gemeente Ooststellingwerf - Aanleggen landbouwsluis Oude Willem, Appelscha - Oude Willem, Appelscha detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2016, Veegplan 2018 detail
Voorbereidingsbesluit aanloopgebieden kernwinkelgebied Oosterwolde detail
Besluit vervanging archiefbescheiden gemeente Ooststellingwerf detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘vervangende nieuwbouw Prandinga 42 te Oosterwolde’ detail
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder behorend bij het ontwerpbestemmingsplan Donkerbroek – Bovenweg 27-29 detail
Gemeente Ooststellingwerf - Tijdelijk parkeerverbod Prikkedam - Prikkedam, Makkinga detail
Gemeente Ooststellingwerf - Wijzigen bebouwde komgrens Compagnonsweg, Waskemeer - Waskemeer detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Afronding Bedrijventerrein Haulerwijk’ detail
Subsidieregeling Duurzaam en Leefbaar Ooststellingwerf 2019 detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Oosterwolde detail
Ter inzagelegging bestemmingsplan, welstandsnota en besluit hogere waarde voor ‘Wolvegasterweg 10 Oldeberkoop’ detail
Omgevingsvergunning Zwetteweg 8 te Haule detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019 detail
Omgevingsvergunning Meester Lokstraat 49c te Ravenswoud detail
Omgevingsvergunning Boekhorsterweg 21A te Oosterwolde detail
Beleidsregels Hart voor de Jeugd Ooststellingwerf 2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Woongebied Wrongel Oosterwolde detail
Intrekken Beleidsregels Jeugdhulp 2015, gemeente Ooststellingerwerf detail
Organisatiestatuut gemeente Ooststellingwerf per 1 maart 2018 detail
RECTIFICATIE Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam detail
Bekendmaking aanmeldnotitie (Mer-beoordeling) Buttinga 12 Oosterwolde detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Voorontwerpbestemmingsplan Motorcrossterrein De Prikkedam detail
Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen Zwetteweg 8 te Haule detail
Voorbereidingsbesluit Motorcrossterrein De Prikkedam (2018) detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening forensenbelasting 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Oosterwolde - Dertien Aprilstraat detail