7.6

Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân van 1 juli 2020.
Verleende omgevingsvergunning regulier, Koudum, Tjalke van der Walstraat 2 A het vervangen van de reclame...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, Voorstraat 44 A het vergroten van de woning met een...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Djipwei 1 het plaatsen van een overkapping in strijd...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Sneek, Alexanderstraat 2 het plaatsen van een LED scherm/ scorebord
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oudega, Feandyk 8 A en 12 het bouwen van een woonboot en wijzigen...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, De Marne 234 het bouwen van een kantoor met loods
Ingekomen aanvraag, Wiuwert, Labadistendyk 8 het plaatsen van een zendmast
Ingekomen aanvraag, Sneek, Vuurvlinder 30 het vervangen van de houten kozijnen door kunstof kozijnen
Verleende omgevingsvergunning regulier, Stavoren, Schans 11 het bouwen van een steiger
Verleende omgevingsvergunning regulier, Tersoal, Koumelkerspaed 4 het gebruiken van het pand in strijd...
Ingekomen aanvraag, Koudum, Dammenseweg 12 en DS Tinholdstraat het bouwen van 6 halfvrijstaande woningen...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Secretaris Haitsmalaan 47 het bouwen van een overkapping
Ingekomen aanvraag, Burgwerd, Kapelstrjitte 9 het wijzigen van een brandcompartiment
Ingekomen aanvraag, Wons, Noorderlaan 5 A en 5 B het bouwen van 2 energiezuinige levensloop-bestendige...
Ingekomen aanvraag, Tjerkwerd, Jousterperweg 4 het uitbreiden van een ligboxenstal
Ingekomen aanvraag, Stavoren, Havenweg 14 het tijdelijk plaatsen van een woonunit
RECTIFICATIE, Sneek, Klompenmakersstraat 1A t/m 1P het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw in strijd...
Welstandsagenda Hûs en Hiem
Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Makkum, Suderseewei 6 het plaatsen van een nieuwe...
Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Nijland, Hege Wier 6C+ 6F het veranderen van activiteiten
Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Nijland, Hege Wier 6B het veranderen van activiteiten
Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Nijland, Hege Wier 6E het veranderen van activiteiten
Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Nijland, Hege Wier 6D het veranderen van activiteiten
Melding Activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften, Sneek, Touwslagersstraat 4 het stallen van een...
Melding Besluit lozen buiten inrichtingen, Koudum, Tjalke van der Walstraat 26-2, 26-3, 26-4, 26-5 en...
VTH-Beleid Súdwest-Fryslân
Ingekomen aanvraag, Sneek, Jasker 27 het realiseren van een kapsalon aan huis
Ingekomen aanvraag, Bolsward, 't Laag 6 het vernieuwen van het dak
Ingekomen aanvraag, Makkum, De Bollen 15 het aanpassen van de garage
Ingekomen aanvraag, Makkum, Botterstraat 20 het vervangen van het dak
Ingekomen aanvraag, Gauw, Boeijengastrjitte 59 het plaatsen van een carport
Ingekomen aanvraag, Sneek, Selfhelpweg 6 d het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand en het realiseren...
Ingekomen aanvraag, Waaksens, Buorren 2 het bouwen van een loods op het achtererf van de boerderij
Ingekomen aanvraag, Woudsend, Fluessen het dempen van de achter de kering gelegen watergang en verruimen...
Ingekomen aanvraag, Boazum, It Oerd 1 het plaatsen van een carport
Ingekomen aanvraag, Bolsward, De Marne nabij 232 (Bolsward, C, 69, 272, 273 en 274) het realiseren van...
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Brunostraat 2 het realiseren van een aanbouw bij de woning in strijd met...
Ingekomen aanvraag, Kûbaard, Berkwerterleane 4 het wijzigen van de lichtnok tov transparante dakplaten
Ingekomen aanvraag, Heeg, De Draei 24 het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk (chalet)
Ingekomen aanvraag, Sneek, Oerdyk 4 het bouwrijp maken Harinxmaland fase F
Ingekomen aanvraag, Sneek, Bolswarderweg 23 het kappen van een boom
Ingekomen aanvraag, Schettens, Filenserwei 6 het uitbreiden van een ligboxenstal
Ingekomen aanvraag, Stavoren, Havenweg 20 het vervangen van de berging
Ingekomen aanvraag, Goënga, Goaijengeamieden 3 het realiseren van een extra woning en het wijzigen van...
Ingekomen aanvraag, Oudega, Breksdyk 51 het vernieuwen van de kozijnen en het stucwerk
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Franekerstraat 17 A het bouwen van een garage
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Koudum, Galamadammen 4 gewijzigde aanvraag brandveilig...
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Warns, 't Sou 61 het bouwen van een pluimveestal
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Bolsward, Witmarsumerweg 5 het wijzigen van het bestemmingsplan