Vergunningen Súdwest-Fryslân

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Súdwest-Fryslân. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Openbare raadsvergadering / iepenbiere riedsgearkomste d.d. 27 febrewaris 2020
Eigenaar/houder gezocht van onbeheerd vaartuig
Beleidsnotitie juridisch eigendomsbeheer 2017
Verlof tot opgraven van stoffelijke resten ex artikel 29 lid 1 en 2 Wet op de lijkbezorging.
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Roy Koenen, geboren 27-05-1989 te Sneek
Uitgeschreven uit de basisregistratie personen, Hessel Waterlander, geboren 05-02-1969 te Bolsward
Ingekomen aanvraag, Makkum, Strânwei 32 het verlengen van een stalen damwand
Ingekomen aanvraag, Witmarsum, Bewaarschoolstraat 4 het vernieuwen van het dak van de schuur
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Burg Rasterhoffln 1 het aanleggen van een brug...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Koudum, Galamadammen 4 het intern verbouwen van het...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Easthimmerwei 2 het bouwen van een werktuigenberging
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Menno Simonsstraat 18 het na-isoleren van...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Witmarsum, Tsjerkelân 2 t/m 28 en 30 t/m 38 het na-isoleren...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Bolsward, Hichtumerweg 23 het bouwen van 2 loopbruggen
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Heeg,De Burd 14 het vervangen en vergroten van een...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Wiske 5 het verbouwen en renoveren van de...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Yttingwei 9 het bouwen van een bedrijfsloods...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Makkum,Stranwei 23 het bouwen van een bedrijfsloods...
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Workum, Moleburren 20 het plaatsen van een garage...
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Witmarsumerweg 5 het wijzigen van het bestemmingsplan
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Bolsward, Witmarsumerweg 5 het wijzigen van het bestemmingsplan
Ingekomen aanvraag, Bolsward, Rinck Baukesstraat 15 het plaatsen van een carport
Ingekomen aanvraag, Bolsward, De Wymerts 13 en 17 het uitbreiden van een bedrijfshal
Ingekomen aanvraag, Hemelum, Hegewei 14 het verbouwen en uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Oudega, Simmersnie 17 het bouwen van een berging
Ingekomen aanvraag, Easterwierrum, Doarpsstrjitte nabij 52 het kappen van een iep
Ingekomen aanvraag, Koudum, De Kuilart 1 het bouwen van een houtstookinstallatie
Verleende omgevingsvergunning regulier, Heeg, Gouden Boaijum 13 D het wijzigen van de gevel
Verleende omgevingsvergunning regulier, Wommels, It Stalt 3 het plaatsen van een kap op de garage
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Snakkerburren 8 het bouwen van een garage/berging
Verleende omgevingsvergunning regulier, Arum, van Camminghaweg nabij 3 het aanleggen van leidingen
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Snakkerburren 1 het vergroten van de dakopbouw aan de...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Oosthem, Ald Rien 4 het bouwen van een vrijstaande woning
Verleende omgevingsvergunning regulier, Workum, Weverswei 4 het plaatsen van 4 verlichtingsmasten
Verleende omgevingsvergunning regulier, Pingjum, Waltingaleane 13 het verbouwen van silo naar recreatiewoning
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Zeilmakersstraat 4 het wijzigen en toevoegen van handelsreclame
Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning, Sneek, Singel 77 het wijzigen van de bestemming naar bedrijf/wonen
Ingekomen aanvraag, Workum, Begine 18 het uitbreiden van de woning
Ingekomen aanvraag, Oppenhuizen, Tsjerkebuorren 61 het verbouwen van de woning
Publicatie ontwerpbesluit vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (paracommercie), Keatsferiening...
Verleende omgevingsvergunning regulier, Bolsward, Kerkstraat 32 het isoleren van de woning en het realiseren...
Ingekomen aanvraag, Warns, 't Noard 86 het kappen/knotten van een wilg
Verleende evenementenvergunning EV20200029, Flinkeboskje 2 te Hemelum
Verleende evenementenvergunning EV20200010, Centrum van Makkum
Ingekomen aanvraag, Zurich, Caspar de Roblesdijk 26 het renoveren en isoleren van de voorgevel
Ingekomen aanvraag, Oppenhuizen, Noardein 18 het gebruiken van het pand in strijd met het bestemmingsplan
Uitvoeringsregels evenementen
Ingekomen aanvraag, Koudum, Zijl 5 het uitbreiden van een werktuigenberging
Ingekomen aanvraag, Hemelum, Sijbren Sijtsmastrjitte 2 het bouwen van een uitbouw op een bijgebouw
Ingekomen aanvraag, Burgwerd, Paaldijk 4 het plaatsen van tijdelijke woonruimte