Vergunningen Urk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Urk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Urk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregel terug- en invordering Bbz 2004
Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen Zeewijk/Oranjewijk, gemeente Urk
Bijdrageregeling zonne-energie bestaande woningen, gemeente Urk
Evenementenbeleid 2019-2022
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Urk
Verordening marktgelden
Verordening hondenbelasting
Legesverordening
Verordening haven- en kadegeld
Verordening afvalstoffenheffing
Verordening graf- en begrafenisrechten
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening rioolheffing
Parkeerverbod kampeermiddelen parkeerterrein Burg van Suchtelenlaan
Bekendmaking planm.e.r. bestemmingsplan Binnendijks Bedrijventerrein
“Supermarktbeleid vastgesteld” ter inzage
Interbestuurlijk Toezicht Wabo Jaarverslag 2018
Geactualiseerde Structuurvisie Urk 2035+
CAR/UWO
Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022
APV Urk 2018
Legesverordening
Evenementenbeleid gemeente Urk 2019-2022
“HERINDELINGSONTWERP GRENSCORRECTIE GEMEENTEN DRONTEN EN URK” TER INZAGE
Verordening precariobelasting 2018
Beleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen op Urk
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ´Urkerveld´
Vaststelling bestemmingsplan ‘Woonzorgcomplex Oslolaan 2-4’
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Urk
Handhavingsuitvoeringsprogramma 2019
Beleidsnota vergunningverlening
Beleidsregel handhaving helingbestrijding gemeente Urk
Sportnota Urk 2019-2022
Beleidsregels ambtshalve vermindering
Gemeentepagina 7 maart 2019, week 10
Gemeentepagina 28 februari 2019, week 9
Week 9-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 9-2019 Verleende omgevingsvergunning
Week 9-2019 Verleende APV-vergunning
Week 8-2019 Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Week 8-2019 Raadsvergadering 28 februari 2019
Week 8-2019 Europees Parlement
Week 8-2019 Verleende APV-vergunningen
Week 8-2019 Verleende omgevingsvergunningen
Week 7-2019 Verleende omgevingsvergunningen
Week 6-2019 Verkiezing van de leden van het bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland - stemmen bij volmacht
Mandaatbesluit 2019
Week 7-2019 Kennisgeving beslistermijn - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Week 7-2019 Wet Milieubeheer - Melding activiteitenbesluit
Week 7-2019 Verleende omgevingsvergunningen