7.5

Vergunningen Veenendaal

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Veenendaal. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Veenendaal. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Hollandia
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Poolster
Verleende aansluitvergunning riool
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 34:
Beeldkwaliteitsplan Bouwen in achtertuinen van woningen aan de Nieuweweg 207 t/m 225
Verordening parkeerbelastingen Veenendaal
Milieukwaliteitsplan 2017-2019
Nota afschrijving en activabeleid gemeente Veenendaal
WET GELUIDHINDER
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dragonderweg/Meentdijk en beeldkwaliteitsplan
Geaccepteerde meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning week 33:
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dragonderweg/Meentdijk en beeldkwaliteitsplan
publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Publicatie geweigerde omgevingsvergunning, regulier
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpuitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 3B
Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Verleende omgevingsvergunningen
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Ontvangen Meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
publicatie vergunningsvrije aanvraag
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 32:
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Hollandia
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Zuiderkruis
Ontwerpuitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 3B
gemeente Veenendaal - toekenning GPP - Stationsplein
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
gemeente Veenendaal - instellen voorrangsweg en voorrangsregeling - Munnikenweg
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 30:
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure week 30
Ontwerp wijzigingsplan Langelaar
Ontwerp wijzigingsplan Langelaar
Collegebesluit Tot VASTSTELLING van het subsidieplafond 2021 voor peuteropvang met en zonder Voorschoolse...
Nadere regels Peuteropvang met en zonder VE gemeente Veenendaal
Subsidieregeling 2020 vergoeding ouderbijdrage niet-KOT ouders peuteropvang Covid-19 gemeente Veenendaal
Het college heeft de volgende omgevingsvergunningen verleend week 30
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 29:
Het College heeft de volgende aansluitvergunningen (riool) verleend
Publicatie verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen week 30
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Publicatie vergunningsvrije aanvraag week 30
Ontvangen meldingen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer week 30
Besluit mobiele puinbrekers week 30
Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen week 28: