7.3

Vergunningen Vervoerregio Amsterdam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Vervoerregio Amsterdam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Vervoerregio Amsterdam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vervoerregio Amsterdam - Beleidsregels inzake verlenging concessie op grond van artikel 20, tweede lid...
Mandaatbesluit regioraad Vervoerregio Amsterdam 2020
Mandaatbesluit dagelijks bestuur Vervoerregio Amsterdam 2020
Beheervisie lokaal spoor 2020
Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020
Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor 2020
Delegatiebesluit Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020
Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam
Beleidsregels keuringen Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2020
Besluit procedure van onderhandse gunning voor het verlenen van de concessie voor het verrichten van...
Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam
Controleverordening Vervoerregio Amsterdam
Reglement van orde voor vergaderingen van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam 2020
Verordening op de subsidieverstrekking voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2015
Subsidieverordening Wet personenvervoer 2000 (2019)
Subsidieregeling voor een bussenlening in de Vervoerregio Amsterdam 2020-2024
Mandaatbesluit Handhaving Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2019-2020
Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam
Delegatiebesluit Wet lokaal spoor Vervoerregio Amsterdam 2019-2020
Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor 2019-2020
Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam 2019
Reglement adviescommissie nadeelcompensatie Amsteltram
Verordening nadeelcompensatie Amsteltram
Mandaatbesluit Vervoerregio Amsterdam 2018
Besluit van de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam tot verlening van mandaat, machtiging en volmacht...
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Vervoerregio Amsterdam
Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking Vervoerregio Amsterdam
Regeling RAR 2019
Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam tot samenvoeging van de concessies Zaanstreek...
Besluit tot aanpassing van het Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in...
Beleidsregels 2017 inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie...
Afsprakenkader bus- en tramhaltes Vervoerregio Amsterdam
Besluit naamswijziging regelgeving
Besluit naamswijziging regelgeving
Aanvullend besluit naamswijziging regelgeving