6.6

Vergunningen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
watergebiedsplan Naardermeer en schil, inclusief peilbesluiten
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater voor het vergroten van de capaciteit...
Verleende Watervergunning voor het waterhuishoudkundig inrichten van ontwikkellocatie De Krijgsman, ter...
Verleende Watervergunning voor het nieuw bouwen van een woning met bijgebouw, ter hoogte van Jaagpad...
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van een nieuw netstation door middel van een gestuurde boring,...
Legger waterlopen en inliggende kunstwerken
Verleende Watervergunning voor het maken van een nieuwe inrit en poort met fundering en aanleg brug,...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van verzwaring poerenveld, ter...
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een dam met een duiker ten behoeve van het inrichten...
Verleende Watervergunning voor het realiseren en hebben van een gesloten bodemenergiesysteem, ter hoogte...
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van drinkwateraansluitingen, aanleggen van vuilwaterlozingen...
Genomen Maatwerkbesluit voor het bouwen van een steiger ter vervanging van de bestaande (ingestorte)...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken en lozen van bemalingswater ten behoeve van de sloop en...
Verleende Watervergunning voor de vervanging van 6 houten sluisdeuren bij de Westerkanaalschutsluis,...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater, het aanbrengen van een weg en bouwen van...
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens de aanleg van een kelder en fundering,...
Verleende Watervergunning voor het leggen en verwijderen van elektriciteitskabels en het plaatsen en...
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van een distributieleiding, ter hoogte van Haringbuisdijk...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen en vernieuwen van drijfbalken in de Vuntus, ter hoogte van...
Verleende Watervergunning voor het uitvoeren van een bemaling ten behoeve van het realiseren van een...
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een landhoofd voor een door derden te realiseren kunstbrug,...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een trafohuisje, incl. kabels, ter hoogte van Burgemeester...
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van middenspanningskabel ten behoeve van het inlassen van...
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater in verband met het aanleggen van een kelder...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen tijdelijke duiker t.bv. repareren warmte transportleiding,...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een palenrij en drijfbalken langs een oever van de Vecht,...
Wijziging voor een verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater, ter hoogte van Hogehilweg...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een duiker, ter hoogte van Siciliëweg 5, 1045 AT Amsterdam...
Verleende Watervergunning voor het verplaatsen van twee dammen en een nieuwe dam aanleggen met een duiker,...
Genomen Maatwerkbesluit voor het bouwen van een steiger voor het inrichten van drie tijdelijke wissellocaties...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van kabels en leidingen in een waterkere­nde dijklichaam,...
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een kas en een schuur, ter hoogte van Kalslagerweg 20,...
Verleende Watervergunning voor het verbreden van de watergang, ter hoogte van Bonhoeffersingel 18, 1069...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van bestaande trappen, steigers en vlonders en aanbrengen...
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van stortsteen onderwater voor het dempen van een deel...
Ontwerp-Uitvoeringsprogramma secundaire wateren voor AGV
Genomen Maatwerkbesluit voor het aanleggen van glasvezelkabel en gestuurde boring, ter hoogte van H.J.E....
Wijziging verleende Watervergunning voor het uitvoeren van het nieuwbouwplan De Schoutenwerf in het buitendijkse...
Verleende Watervergunning voor het uitbreiden van een pand boven oppervlaktewater en het tijdelijk versmallen...
Verleende Watervergunning voor het aanpassen gasaansluiting inclusief aansluitleiding, verwijderen ASA...
Verleende Watervergunning voor het maken van een uitbouw aan een bestaande woning, ter hoogte van Oud...
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater voor het onderkelderen van twee...
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van verzwaring poerenveld, ter...
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een glasvezeltracé, ter hoogte van Hoger-Amstellaan...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van het kassencomplex voor het monteren van zonnepanelen,...
Genomen Maatwerkbesluit voor het plaatsen van een nieuwe beschoeiing, ter hoogte van Westbroekse Binnenweg...
Verleende Watervergunning voor het vervangen van de houten voetgangersbrug voor een staal met composieten...
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een gasleiding, ter hoogte van Amsteldijk-Noord 26,...
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van 2 aanmeerpalen voor het aanmeren van de nieuwe woonark,...
Besluit benoeming mevrouw G.E.D. Pizzuti tot lid van het Algemeen bestuur van het Waterschap Amstel,...