Vergunningen Waterschap De Dommel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap De Dommel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap De Dommel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gedragscode integriteit Algemeen Bestuurders van waterschap De Dommel
Reglement van orde voor de vaste commissies 2016
Verlening watervergunning voor het dempen van een watergang en het graven van een watergang en deze door...
Verlening watervergunning voor het verleggen van de Ruijsbossche Waterloop (ZL34) ten behoeve van het...
Verlening watervergunning voor het aanleggen en verwijderen van middenspanningskabels. De werkzaamheden...
Aankondiging openbare vergadering Gecombineerde commissievergadering 5 maart 2020
Weigeren watervergunning voor de plaatsing van een keerwand (damwand). De werkzaamheden vinden plaats...
Verlening watervergunning voor het leggen van een kabel middels een peilgestuurde boring onder een pvvr...
Definitieve watervergunning voor het brengen van stoffen afkomstig van de luchthaven Eindhoven, die met...
Bekendmaking Besluit Partiële Herziening Legger Oppervlaktewaterlichamen 2018, Beschermingszones Op Maat
Verlening watervergunning voor het tot afvoer laten komen van hemelwater door het afkoppelen van verhard...
Verlening watervergunning voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het oprichten van Bungalowpark...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van drie hydranten in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam....
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel in profiel van vrije ruimte van een...
Verlening watervergunning voor het gebruiken van de beschermingszone van een a-watergang (ZL20). De werkzaamheden...
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking voor de aanleg...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in Ruijsbossche Waterloop met code...
Bekendmaking mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake een grondwateronttrekking voor de aanleg...
Bekendmaking verkort projectplan 394433 Oirschot, parallel aan de Notel, watergang BS39, plaatsen schotbalkenstuw
Verlening watervergunning voor het aanleggen van 4 natte ecologische stapstenen in a-wateren met codes...
Aankondiging openbare vergadering Gecombineerde commissievergadering 13 februari 2020
Wijziging watervergunning met kenmerk Z/19/074130 verleend aan de gemeente Heeze-Leende. De wijziging...
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Bekendmaking ter inzageligging ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker en het aanleggen van twee kabels....
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een mantelbuis en het maken van lasgaten en het verrichten...
Bekendmaking verkort projectplan 391993 Bergeijk, KS 41 schuif De Hutten
Bekendmaking verkort projectplan 391653 Bergeijk, De Hutten, KS 41, plaatsen schotbalkstuw
Bekendmaking ontwerpprojectplan natuurontwikkeling perceel HZE00 F4317 (projectplan toegevoegd)
Aankondiging openbare vergaderingen commissies en Algemeen Bestuur
Verlening watervergunning voor het aanleggen van kabels door middel van 2 gestuurde boringen onder het...
Verlening watervergunning voor het verleggen van een a-water en het dempen van een b-water. De werkzaamheden...
Verlening watervergunning voor het inrichten/omvormen van percelen in het Nuenens Broek omgeving Heerendonk...
Verlening watervergunning voor het verwijderen van kabels aan een brug en het aanleggen van nieuwe kabels...
Verlening watervergunning voor het aanbrengen van een keerwand en het ophogen van het maaiveld binnen...
Verlening watervergunning voor aanplanten bomen langs een a-water. De werkzaamheden vinden plaats op...
Bekendmaking ontwerpprojectplan natuurontwikkeling perceel HZE00 F4317
Verlening watervergunning voor het verlagen van een onderhoudspad langs een watergang. De werkzaamheden...
Bekendmaking Ontwerp Legger Waterkering 2020
Aankondiging openbare vergadering
Personeelshandboek Waterschap De Dommel
Watervergunning voor het op directe wijze lozen van stoffen en afvalwater inzake de waterwinputten in...
Bekendmaking verkort projectplan 378933 Best, DO152 & DO154, aanbrengen kantelstuw + duiker rond 800...
Wijziging watervergunning voor het dempen van een b-watergang en de afvoer van water, afkomstig van de...
Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina...
Verlening watervergunning voor het dempen van een watergang. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel,...
rlening watervergunning voor het leggen van een waterleidingbuis middels een gestuurde boring. De werkzaamheden...
Verlening watervergunning voor het aanleggen van een tweede dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats...
Bekendmaking Integriteitsbeleid Waterschap De Dommel
Ambtelijke bevoegdhedenregeling Waterschap De Dommel 2009