Vergunningen Waterschap Limburg

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Waterschap Limburg. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Waterschap Limburg. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het hebben en behouden van een duiker in de Rijdsbemdengraaf...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen van een tijdelijke duiker in de Hons-Venkebeek...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het gedeeltelijk verleggen en aanpassen van de Watervalderbeek...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het plaatsen, hebben en behouden van een vluchttrap...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een bergbezinkleiding...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het beheer en onderhoud van het fietspad gelegen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden telecomkabel in waterkering...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor behouden van datakabels in de waterkering Wanssum...
Bekendmaking vaststelling projectplan Waterwet “Aansluiten Oude Geulmeander Gulpen” met bijbehorend besluit...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels open ontgraving aanleggen en behouden...
Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan en  leggerwijziging dijkverlegging Maasband
Vaststelling Beleidskader VTH 2020 - 2022 Waterschap Limburg
Openbare commissievergaderingen Waterschap Limburg op woensdag 12 februari 2020
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het saneren (verwijderen en aanleggen) van een lage...
Bekendmaking ambtshalve verleende maatwerkbesluit rwzi Susteren
Bekendmaking leggerbesluit Waterschap Limburg voor het aan de Legger toevoegen van het oppervlaktewater...
Vaststelling projectplan Aanpassing Leveroysebeek, traject Bergenweg-Maxeterdijk met bijbehorend besluit...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verwijderen van een datakabel uit de kernzone...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het middels een gestuurde boring aanleggen en behouden...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het vernieuwen van een duiker in de Molentak Bulkemsmolen...
Bekendmaking vaststelling projectplan Waterwet Herinrichting Geleenbeek deelgebied 20 fase 1 te Sittard-Geleen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het lozen van hemelwater in de Houtstraatlossing...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van hemelwaterafvoerleidingen in het...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor grondwateronttrekking ten behoeve van de aanleg...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor verwijderen bestaand riool en aanleggen, hebben...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen, hebben en behouden van coaxkabels in...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor behouden van een bouwwerk in profiel van vrije ruimte...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden van voorziening tot lozing...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het hebben en behouden van twee communicatieglasvezelbuizen...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het behouden van twee glasvezelkabeltracés (in mantelbuis)...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen/inrichten en beheren van een structureel...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor de aanleg van een duiker in de primaire watergang...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het saneren, aanleggen, hebben en behouden van een...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het vervangen en verwijderen van lozingswerken en...
Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een trap, een mobiele...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleg kabels t.b.v. glasverzelnetwerk t.p.v. Rijksweg...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen, hebben en behouden van een glasvezelkabel...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg inzake het behouden, onderhouden en beheer van het wandelpad...
Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een trap, een mobiele...
Bekendmaking wijzigingsbesluit Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een trap, een mobiele...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het aanleggen en behouden van een duiker in de watergang...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het verleggen van de primaire watergang Aanvoerleiding...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het hebben en behouden van kabels en leidingen nabij...
Normbladen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Waterschap Limburg
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor het maken en behouden van een bouwwerk langs de...
Bekendmaking wijziging watervergunning Waterschap Limburg voor medegebruik onderhoudspad Eijkenpeelsloop...
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor realiseren inrit en aanbouw aan bestaand bouwwerk...
Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Limburg 2017
Bekendmaking watervergunning Waterschap Limburg voor aanleggen en behouden van harde waterkering in profiel...
Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Limburg 2017